informacja

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO-LICYTACJA

Bełchatów, dnia 17.05.2018r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO-LICYTACJA

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97 – 400 Bełchatów, zwany dalej „Sprzedawcą” ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż ruchomego składnika majątku trwałego:

 

Lp. Nazwa środka trwałego Nr inwentarzowy Ilość Cena wywoławcza Wysokość wadium
1. Agregat prądotwórczy

nr 69ZPP-250

STGR

344/000 001

1 9 600,00

netto/szt.

960,00zł

Cena minimalna nie zawiera podatku VAT.

 

Agregat prądotwórczy Wola nr 69ZPP-250:
·       moc znamionowa czynna 200 KW
·       rodzaj prądu przemienny trójfazowy
·       napięcie 3 x 400/231 V
·       częstotliwość 50 Hz przy 1500 obr./min
·       rozruch elektryczny 24 V
·       prądnica synchroniczna czterobiegunowa bezszczotkowa
·       rodzaj pracy ciągła, samotna
·       silnik wysokoprężny 4-suwowy V12

 

 1. agregat nie posiada paliwa.

 

 1. Oględzin wystawionego w trybie ustnej licytacji środka trwałego można dokonać na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97 – 400 Bełchatów do dnia 05.06.2018r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Szczegółowych informacji odnośnie stanu technicznego środka trwałego udziela p. Filipek Andrzej – kom. 691 941 576. W sprawach formalnych informacji udziela p. Paweł Wójcik – tel. 44 634 90 13, kom. 691 941 530.
 2. Warunkiem uczestnictwa w ustnej licytacji, jest złożenie przed rozpoczęciem licytacji do Przewodniczącego Komisji Przetargowej następujących dokumentów:
 3. dowód wpłaty wadium,
 4. dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
 5. w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 6. w przypadku osoby prawnej – dowód tożsamości osoby reprezentującej ten podmiot

i stosowny dokument rejestracyjny,

 1. w przypadku pełnomocnika, oryginał pełnomocnictwa,
 2. potwierdzenie wpłaty wadium,
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
 4. Warunkiem przystąpienia do ustnej licytacji jest wniesienie wadium na konto Sprzedawcy: PKO Bank Polski S.A. Oddział w Bełchatowie.

Nr rachunku: 14 1020 3958 0000 9402 0015 1563 z odpowiednią adnotacją:

 1. a) „wadium – Agregat prądotwórczy nr 69ZPP-250– STGR 344/000 001 ”

 

Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert do dnia 05.06.2018r. Sprzedawca uzna wniesienie za skuteczne, gdy bank prowadzący rachunek Sprzedawcy potwierdzi, że otrzymał przelew.

 1. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie minimalnej.
 2. Oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, wadium zostanie zwrócone, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
 3. Jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni, wówczas wniesione przez niego wadium przepada na rzecz Sprzedawcy i traci prawo do nabycia środka trwałego.
 4. Ustna licytacja nastąpi w dniu 06.06.2018 r. o godzinie 08.00 w siedzibie Sprzedawcy p. 110.
 5. Procedurę sprzedaży środków trwałych prowadzi Komisja Przetargowa.
 6. Licytacja rozpocznie się od wywołania przedmiotu przetargu, ceny wywoławczej, wysokości wadium oraz minimalnego postąpienia.
 7. Kwota minimalnego postąpienia nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, po zaokrągleniu do pełnych złotych.
 8. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik

zaoferuje cenę wyższą.

 1. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim

ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował

najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż środka trwałego, będącego przedmiotem licytacji na rzecz nabywcy.

 1. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza. W przypadku jednego uczestnika licytacji musi zostać dokonane jedno postąpienie.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
 3. Nabywca otrzyma fakturę VAT za wylicytowany środek trwały.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Zakupiony środek trwały należy wymontować i odebrać na swój koszt.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady sprzedawanych środków trwałych.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia licytacji bez konieczności podawania przyczyn.

                                                                                                                                             

                    Wiceprezes Zarządu                      Prezes Zarządu

                  mgr inż. Piotr Pierzchała                mgr Piotr Kopek                        


informacja

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO-LICYTACJA

Bełchatów, dnia 17.04.2018r.
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO-LICYTACJA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97 – 400 Bełchatów, zwany dalej „Sprzedawcą” ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż ruchomego składnika majątku trwałego:

Lp. Nazwa środka trwałego Nr inwentarzowy Ilość Cena wywoławcza Wysokość wadium
1. Agregat prądotwórczy
nr 84ZPP78H121 STGR
344/000 002 1 11 200,00
netto/szt. 1120,00 zł
2. Agregat prądotwórczy
nr 84ZPP78H121 STGR
344/000 001 1 9 600,00
netto/szt. 960,00zł
Cena minimalna nie zawiera podatku VAT.

1. Agregat prądotwórczy Wola nr 84ZPP-78H12:
• moc znamionowa czynna 200 KW
• rodzaj prądu przemienny trójfazowy
• napięcie 3 x 400/231 V
• częstotliwość 50 Hz przy 1500 obr./min
• rozruch elektryczny 24 V
• prądnica synchroniczna czterobiegunowa bezszczotkowa
• rodzaj pracy ciągła, samotna
• silnik wysokoprężny 4-suwowy V12
2. Agregat prądotwórczy Wola nr 69ZPP-250:
• moc znamionowa czynna 200 KW
• rodzaj prądu przemienny trójfazowy
• napięcie 3 x 400/231 V
• częstotliwość 50 Hz przy 1500 obr./min
• rozruch elektryczny 24 V
• prądnica synchroniczna czterobiegunowa bezszczotkowa
• rodzaj pracy ciągła, samotna
• silnik wysokoprężny 4-suwowy V12

ww. agregaty nie posiadają paliwa.

1. Oględzin wystawionego w trybie ustnej licytacji środka trwałego można dokonać na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 97 – 400 Bełchatów do dnia 14.05.2018r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Szczegółowych informacji odnośnie stanu technicznego środka trwałego udziela p. Siemasz Mariusz – kom. 607 590 051. W sprawach formalnych informacji udziela p. Paweł Wójcik – tel. 44 634 90 13, kom. 691 941 530.
2. Warunkiem uczestnictwa w ustnej licytacji, jest złożenie przed rozpoczęciem licytacji do Przewodniczącego Komisji Przetargowej następujących dokumentów:
a. dowód wpłaty wadium,
b. dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
c. w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
d. w przypadku osoby prawnej – dowód tożsamości osoby reprezentującej ten podmiot
i stosowny dokument rejestracyjny,
e. w przypadku pełnomocnika, oryginał pełnomocnictwa,
f. potwierdzenie wpłaty wadium,
g. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
3. Warunkiem przystąpienia do ustnej licytacji jest wniesienie wadium na konto Sprzedawcy: PKO Bank Polski S.A. Oddział w Bełchatowie.
Nr rachunku: 14 1020 3958 0000 9402 0015 1563 z odpowiednią adnotacją:
a) „wadium – Agregat prądotwórczy nr 84ZPP78H12 - STGR 344/000 002 ”
b) „wadium – Agregat prądotwórczy nr 84ZPP78H121 – STGR 344/000 001 ”

Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert do dnia 14.05.2018r. Sprzedawca uzna wniesienie za skuteczne, gdy bank prowadzący rachunek Sprzedawcy potwierdzi, że otrzymał przelew.
4. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie minimalnej.
5. Oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, wadium zostanie zwrócone, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
6. Jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni, wówczas wniesione przez niego wadium przepada na rzecz Sprzedawcy i traci prawo do nabycia środka trwałego.
7. Ustna licytacja nastąpi w dniu 15.05.2018 r. o godzinie 08.00 w siedzibie Sprzedawcy p. 110.
8. Procedurę sprzedaży środków trwałych prowadzi Komisja Przetargowa.
9. Licytacja rozpocznie się od wywołania przedmiotu przetargu, ceny wywoławczej, wysokości wadium oraz minimalnego postąpienia.
10. Kwota minimalnego postąpienia nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, po zaokrągleniu do pełnych złotych.
11. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik
zaoferuje cenę wyższą.
12. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim
ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował
najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż środka trwałego, będącego przedmiotem licytacji na rzecz nabywcy.
13. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.
14. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
15. Nabywca otrzyma fakturę VAT za wylicytowany środek trwały.
16. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Zakupiony środek trwały należy odebrać na swój koszt.
17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady sprzedawanych środków trwałych.
18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia licytacji bez konieczności podawania przyczyn.

Prezes Zarządu
mgr Piotr Kopek

informacja

Awaria usunięta.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp z o.o. informuje mieszkańców, iż zakończono usuwanie awarii wodociągu na Os.Dolnośląskim przy bloku 114.

O godz. 12:00 przywrócono dostawę wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

informacja

Awaria

W dniu 14.03.2018r. o godz. 06.40 służby Spółki „WOD.-KAN.” otrzymały zawiadomienie o wycieku wody na os. Dolnośląskim w okolicy bloku 114 .
Po wizji lokalnej w terenie okazało się że awarii uległ wodociąg o średnicy DN 200, co spowodowało bardzo duży ubytek wody z sieci wodociągowej w skutek czego przez około 30 minut w całym mieście nastąpił zanik ciśnienia wody w sieci miejskiej co spowodowało wyłączenie wszystkich hydroforni.
O godzinie 7.30 miejsce awarii zostało zabezpieczone przez pracowników Spółki i przystąpiono do usuwania awarii.
Aktualnie bez wody pozostają mieszkańcy następujących budynków:
– ul. Lipowa 22,
– os. Dolnośląskie bloki – 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126
Mieszkańcy mogą pobierać wodę z podstawionych przez Spółkę beczkowozów.
Za utrudnienia przepraszamy.

informacja

Ogłoszenie o naborze – Elektryk-Kierowca

Bełchatów, dn. 02.03.2018r.

            Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko:

 Elektryk - Kierowca 

 Wymagania niezbędne:

 • świadectwo kwalifikacyjne „E” dla:

grupa I – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie większym niż 1kV,
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV do 20 kV,
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
 5. urządzenia elektrotermiczne,
 6. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 7. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 8. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych
  w pkt. 1-7
 • prawo jazdy kat. B
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • mile widziana ważna książeczka zdrowia i doświadczenie na podobnych stanowisku pracy.

   Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • eksploatację, konserwację i naprawę wszelkich urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność Spółki, a w szczególności:
 1. rozdzielni 15 kV na Ujęciu Wody i Oczyszczalni Ścieków oraz innych rozdzielni obiektowych 0,4 kV
 2. urządzeń elektrycznych wchodzących w układ procesu oczyszczania ścieków, wydobywania, uzdatniania i dostarczania wody,
 3. sieci energetycznej 15 kV, sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego i innych instalacji budynkowych
 • eksploatację samochodu służbowego

 Informacje o warunkach pracy:

 • praca w systemie zmianowym,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny.

 Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na stanowisko

– Elektryk - Kierowca” w siedzibie Spółki, tj. Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100 do 15.03.2018r. do godz. 900.

 

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”.

informacja

OGŁOSZENIE O NABORZE – LABORANT

                                                                                                                                        Bełchatów dnia 07.09.2017r.

 

            Zakład Wodociągów i Kanalizacji ”WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9  poszukuje osoby na stanowisko – LABORANT

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – mikrobiologia, biotechnologia, biochemia, chemia, biologia,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie badania wody – fizykochemia oraz znajomość systemu zarządzania według PN-EN-ISO 17025: 2005,
 • dobra znajomość wykonywania analiz fizykochemicznych wody,
 • biegła obsługa komputera – umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office w szczególności Excel,
 • sumienność i dokładność oraz dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dyspozycyjność.

Opis stanowiska:

 • praca w laboratorium wody, wykonywanie i pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach i procedurach.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym do dnia 14.09.2017r. na adres: sekretariat@wodkan-belchatow.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Spółki tj. Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100.    do godz. 10.00

Uprzejmie informujemy, że na spotkania rekrutacyjne zapraszamy tylko wybrane osoby.

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji ”WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z późn.zm.).

 

OGŁOSZENIE O NABORZE – INFORMATYK

Bełchatów, dn. 22.08.2017r.

            Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie,
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko:

Informatyk

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy, stanowisk pracy wyposażonych w komputery oraz sieci komputerowych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej,
 • znajomość zasad ochrony danych osobowych,
 • staż na wyżej wymienionym stanowisku oraz doświadczenie w administrowaniu infrastrukturą sieciową będą dodatkowym atutem.

 

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • realizację zadań związanych z rolą Administratora Systemu Informatycznego (ERP) określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,
 • nadzór nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym Spółki oraz koordynowanie prac związanych z utrzymaniem sprawności jego działania i wprowadzanymi w Systemie zmianami (program SQL),
 • opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Spółki,
 • administrowanie stroną internetową Spółki (program WordPress),
 • nadzorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego zapewniającego ochronę sieci komputerowej Spółki.

Informacje o warunkach pracy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny.

 

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na stanowisko,, – Informatyk” w siedzibie Spółki, tj. Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100 do 04.09.2017r. do godz. 900.

 

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”..

Komunikat dotyczący uciążliwości odorowych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji “Wod.-Kan.” Spółka z o.o w Bełchatowie informuje, że nieprzyjemny zapach odoru odczuwalny w dniu dzisiejszym (14.08.2017r.) szczególnie w rejonie osiedli: Binków, Okrzei, POW, Olsztyńskie jest wynikiem wylewania gnojowicy na pola oraz składowania obornika w okolicach miejscowości Huta, Niedyszyna i Wielopole, co potwierdziły służby techniczne Spółki.

 

Ponadto nasza aparatura pomiarowa służąca do badania natężenia i kierunku wiatru wskazuję że w dniu dzisiejszym obserwujemy  wiatr z kierunku północno-wschodniego, który nawiewa odór z obszarów objętych produkcją rolną  na przyległe osiedla w tym rejonie  Bełchatowa.

 

W związku z powyższym dzisiejsze  zapachy nie pochodzą z Oczyszczalni Ścieków.