Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o. o. realizuje projekt pn.: "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa", dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-213, oś priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

W dniu 18.03.2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pierwotny zakres Projektu obejmował realizację 9 kontraktów okresie do 31 grudnia 2012 roku.

Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie z 25 lipca 2011 r. wydłużył okres realizacji Projektu do 30 czerwca 2013 r.

14 marca 2014r. podpisany został kolejny aneks do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu o 4 kontrakty oraz wydłużenie terminu realizacji do 30.06.2015 roku i terminu uzyskania efektu ekologicznego do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 143 367 753,38 PLN, zaś dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności może osiągnąć kwotę 67 216 816,55 PLN.

Głównym celem Projektu jest wzrost skanalizowania Aglomeracji Bełchatów poprzez podłączenie do wybudowanej sieci kanalizacyjnej 6 181 osób/RLM oraz 1 233 osób/RLM do sieci wodociągowej.

Przedmiotem realizowanego Projektu jest:

  • Budowa 41,3 km kanalizacji sanitarnej;
  • Modernizacja 12,9 km kanalizacji sanitarnej;
  • Budowa 9,5 km sieci wodociągowej;
  • Modernizacja 6,3 km sieci wodociągowej;
  • Budowa instalacji przeróbki osadów na Oczyszczalni Ścieków;
  • Budowa 31,3 km kanalizacji deszczowej;
  • Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki;
  • Budowa instalacji suszenia osadów na oczyszczalni ścieków;
  • Modernizacja węzła przyjmowania ścieków, stacji energetycznej oraz części mechanicznej oczyszczalni ścieków.

W skład przedsięwzięcia pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa" wchodzą następujce kontrakty:

 

Kontrakt 01

Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki

 

Kontrakt 02

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej - etap III

 

Kontrakt 03

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w Os. Ludwików - etap I

 

Kontrakt 04

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej w ulicach Pabianickiej i Cegielnianej

 

Kontrakt 05

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Os. Politanice

 

Kontrakt 06

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze "Centrum" oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej), a także w rejonie Ujęcia Wody

 

Kontrakt 07

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Os. Binków

 

Kontrakt 08

Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa

 

Kontrakt 09

Budowa INSTALACJI przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków

 

Kontrakt 10

Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie

 

 

Kontrakt 11

Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem systemu monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej

 

Kontrakt 12

Modernizacja stacji energetycznej oczyszczalni ścieków

 

Kontrakt 13

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Ludwików II w Bełchatowie – etap III

WOD-KAN Bełchatów Jednostka Realizująca Projekt
WOD-KAN Bełchatów Jednostka Realizująca Projekt
WOD-KAN Bełchatów Jednostka Realizująca Projekt
WOD-KAN Bełchatów Jednostka Realizująca Projekt
WOD-KAN Bełchatów Jednostka Realizująca Projekt
WOD-KAN Bełchatów Jednostka Realizująca Projekt
WOD-KAN Bełchatów Jednostka Realizująca Projekt
WOD-KAN Bełchatów Jednostka Realizująca Projekt
WOD-KAN Bełchatów Jednostka Realizująca Projekt