Wydarzenia

2018-01-12

Podpisanie w  siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0007/17 pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2018-02-16

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 01 pn. „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”.

2018-02-26

Podpisanie w  siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy nr 39/2018/Wn05/OW-KI-YS/P o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 celem uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta.

 2018-03-02

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 02 pn. „Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

2018-03-30

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 01 pn. „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”.

 2018-04-10

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie usługi inspektora nadzoru  budowlanego dla Kontraktu 01 pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”.

2018-04-12

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 02 pn. „Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

2018-04-26

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie usługi Inspektora nadzoru budowlanego dla Kontraktu 01 pn. „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”.

2018-06-04

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 03 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

2018-06-04

Zakończenie postępowania przetargowego na realizację Kontraktu 01 pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie” bez wyboru Wykonawcy tj. bez rozstrzygnięcia.

2018-06-07

Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 02 pn.: „Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”. Wykonawcą jest konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna – Lider konsorcjum oraz INSTBUD Sp. z o.o. – Partner konsorcjum, z siedzibą w Nieznanowicach, 32-420 Gdów.

2018-06-07

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie usługi inspektora nadzoru  budowlanego dla Kontraktu 01 pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”.

 2018-06-12

Złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie zmiany terminów realizacji Projektu.

2018-07-27

Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 03 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

Wykonawcą jest konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna – Lider konsorcjum oraz INSTBUD Sp. z o.o. – Partner konsorcjum, z siedzibą w Nieznanowicach, 32-420 Gdów i PPHU AKWA J. Biskup, S. Owczarek Sp.j. – Partner konsorcjum,
ul. I. Paderewskiego 21, 41-810 Zabrze.

2018-08-20

Zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0007/17-01 do Umowy o dofinansowanie, wydłużającego termin realizacji Projektu do 30.06.2021r.

2018-08-28

Dokonanie odbioru częściowego – I etapu robót budowlanych, realizowanych w ramach Kontraktu 02, tj. kanalizacji sanitarnej w ul. Mokrej oraz w ul. Jasińskiego.

2018-09-13

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 04 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Bełchatowa”.

2018-09-24

Ponowne wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 01 pn. „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”

2018-10-24

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 04 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Bełchatowa”.

2018-11-02

Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 04 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Bełchatowa”.

Wykonawcą jest konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna – Lider konsorcjum oraz INSTBUD Sp. z o.o. – Partner konsorcjum, z siedzibą w Nieznanowicach, 32-420 Gdów i PPHU AKWA J. Biskup, S. Owczarek Sp.j. – Partner konsorcjum, ul. I. Paderewskiego 21, 41-810 Zabrze.

2018-11-07

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 01 pn. „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”.

2018-11-27

Dokonanie odbioru częściowego – I etapu robót budowlanych, realizowanych w ramach Kontraktu 03.

2018-11-29

Dokonanie odbioru końcowego – II etapu robót budowlanych, realizowanych w ramach Kontraktu 02, tj. kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej oraz w ul. Groszkowskiego.

2019-01-03

Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 01 pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”. Wykonawcą jest Instal Kraków S.A., ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków.

2019-01-09

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie usługi inspektora nadzoru  budowlanego dla Kontraktu 01 pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”.

2019-01-31

Podpisanie umowy na pełnienie usługi inspektora nadzoru  budowlanego dla Kontraktu 01 pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”.

2019-03-01

Dokonanie odbioru częściowego – I etapu robót budowlanych, realizowanych w ramach Kontraktu 04.

2019-03-25

Zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0007/17-02 do Umowy o dofinansowanie.

 

2019-03-27

Dokonanie odbioru częściowego – II etapu robót budowlanych, realizowanych w ramach Kontraktu 03.

 

2019-06-28

Dokonanie odbioru częściowego – I etapu robót budowlanych, realizowanych w ramach Kontraktu 01.

 

2019-07-02

Dokonanie odbioru częściowego – II etapu robót budowlanych, realizowanych w ramach Kontraktu 04.

 

2019-07-26

Dokonanie odbioru końcowego – III etapu robót budowlanych, realizowanych w ramach Kontraktu 03 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

 

2019-08-12

Zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0007/17-03 do Umowy o dofinansowanie.

 

2019-09-30

Dokonanie odbioru częściowego – II etapu robót budowlanych, realizowanych w ramach Kontraktu 01.

 

2019-10-03

Zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0007/17-04 do Umowy o dofinansowanie.

 

2019-11-02

Dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych – III etapu robót budowlanych, realizowanych w ramach Kontraktu 04 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Bełchatowa”.

2020-01-31

Dokonanie odbioru częściowego – III etapu robót budowlanych, realizowanych w ramach Kontraktu 01.

 

2020-04-21

Zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0007/17-05 do Umowy o dofinansowanie.

 

2020-05-29

Dokonanie odbioru częściowego – IV etapu robót budowlanych, realizowanych w ramach Kontraktu 01.

 

2020-06-26

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 05 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej w Bełchatowie”.

 

2020-07-28

Zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0007/17-06 do Umowy o dofinansowanie.

 

2020-07-30

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 05 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej w Bełchatowie”.

 

2020-10-16

Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 05 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej w Bełchatowie”.

Wykonawcą jest P.P.H.U. SANEL Zaniewicz Sp. j., ul. Przemysłowa 18, 97-400 Bełchatów.

 

2020-12-02

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 07 pn. „Wykonanie połączenia sieci wodociągowej od ulicy Grabowej do strefy przemysłowej w rejonie ulicy Czaplinieckiej”.

 

2020-12-09

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 06 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jasińskiego – etap II”.

 

2020-12-30

Dokonanie odbioru końcowego – V etapu przedmiotu umowy, realizowanego w ramach Kontraktu 01 pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”.

 

2021-01-04

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 07 pn. „Wykonanie połączenia sieci wodociągowej od ulicy Grabowej do strefy przemysłowej w rejonie ulicy Czaplinieckiej”.

 

2021-01-11

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych  w ramach Kontraktu 06 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jasińskiego – etap II”.

 

2021-01-13

Dokonanie odbioru częściowego – I etapu robót budowlanych, realizowanych w ramach Kontraktu 05.

2021-02-09

Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 07 pn. „Wykonanie połączenia sieci wodociągowej od ulicy Grabowej do strefy przemysłowej w rejonie ulicy Czaplinieckiej”.
Wykonawcą jest P.P.H.U. SANEL Zaniewicz Sp. j., ul. Przemysłowa 18, 97-400 Bełchatów.

 

2021-02-26

Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 06 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jasińskiego –
etap II”.
Wykonawcą jest P.P.H.U. SANEL Zaniewicz Sp. j., ul. Przemysłowa 18, 97-400 Bełchatów.

2021-04-13

Dokonanie odbioru częściowego – II etapu robót budowlanych, realizowanych w ramach Kontraktu 05.

2021-05-25

Dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych
w ramach Kontraktu 07 pn. „Wykonanie połączenia sieci wodociągowej od ulicy Grabowej do strefy przemysłowej w rejonie ulicy Czaplinieckiej”.

2021-05-27

Dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych
w ramach Kontraktu 06 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jasińskiego – etap II”.

2021-06-11

Dokonanie odbioru końcowego – III etapu przedmiotu umowy, realizowanego w ramach Kontraktu 05 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej w Bełchatowie”.