informacja

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO-LICYTACJA

Bełchatów, dnia 17.04.2018r.
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO-LICYTACJA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97 – 400 Bełchatów, zwany dalej „Sprzedawcą” ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż ruchomego składnika majątku trwałego:

Lp. Nazwa środka trwałego Nr inwentarzowy Ilość Cena wywoławcza Wysokość wadium
1. Agregat prądotwórczy
nr 84ZPP78H121 STGR
344/000 002 1 11 200,00
netto/szt. 1120,00 zł
2. Agregat prądotwórczy
nr 84ZPP78H121 STGR
344/000 001 1 9 600,00
netto/szt. 960,00zł
Cena minimalna nie zawiera podatku VAT.

1. Agregat prądotwórczy Wola nr 84ZPP-78H12:
• moc znamionowa czynna 200 KW
• rodzaj prądu przemienny trójfazowy
• napięcie 3 x 400/231 V
• częstotliwość 50 Hz przy 1500 obr./min
• rozruch elektryczny 24 V
• prądnica synchroniczna czterobiegunowa bezszczotkowa
• rodzaj pracy ciągła, samotna
• silnik wysokoprężny 4-suwowy V12
2. Agregat prądotwórczy Wola nr 69ZPP-250:
• moc znamionowa czynna 200 KW
• rodzaj prądu przemienny trójfazowy
• napięcie 3 x 400/231 V
• częstotliwość 50 Hz przy 1500 obr./min
• rozruch elektryczny 24 V
• prądnica synchroniczna czterobiegunowa bezszczotkowa
• rodzaj pracy ciągła, samotna
• silnik wysokoprężny 4-suwowy V12

ww. agregaty nie posiadają paliwa.

1. Oględzin wystawionego w trybie ustnej licytacji środka trwałego można dokonać na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 97 – 400 Bełchatów do dnia 14.05.2018r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Szczegółowych informacji odnośnie stanu technicznego środka trwałego udziela p. Siemasz Mariusz – kom. 607 590 051. W sprawach formalnych informacji udziela p. Paweł Wójcik – tel. 44 634 90 13, kom. 691 941 530.
2. Warunkiem uczestnictwa w ustnej licytacji, jest złożenie przed rozpoczęciem licytacji do Przewodniczącego Komisji Przetargowej następujących dokumentów:
a. dowód wpłaty wadium,
b. dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
c. w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
d. w przypadku osoby prawnej – dowód tożsamości osoby reprezentującej ten podmiot
i stosowny dokument rejestracyjny,
e. w przypadku pełnomocnika, oryginał pełnomocnictwa,
f. potwierdzenie wpłaty wadium,
g. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
3. Warunkiem przystąpienia do ustnej licytacji jest wniesienie wadium na konto Sprzedawcy: PKO Bank Polski S.A. Oddział w Bełchatowie.
Nr rachunku: 14 1020 3958 0000 9402 0015 1563 z odpowiednią adnotacją:
a) „wadium – Agregat prądotwórczy nr 84ZPP78H12 - STGR 344/000 002 ”
b) „wadium – Agregat prądotwórczy nr 84ZPP78H121 – STGR 344/000 001 ”

Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert do dnia 14.05.2018r. Sprzedawca uzna wniesienie za skuteczne, gdy bank prowadzący rachunek Sprzedawcy potwierdzi, że otrzymał przelew.
4. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie minimalnej.
5. Oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, wadium zostanie zwrócone, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
6. Jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni, wówczas wniesione przez niego wadium przepada na rzecz Sprzedawcy i traci prawo do nabycia środka trwałego.
7. Ustna licytacja nastąpi w dniu 15.05.2018 r. o godzinie 08.00 w siedzibie Sprzedawcy p. 110.
8. Procedurę sprzedaży środków trwałych prowadzi Komisja Przetargowa.
9. Licytacja rozpocznie się od wywołania przedmiotu przetargu, ceny wywoławczej, wysokości wadium oraz minimalnego postąpienia.
10. Kwota minimalnego postąpienia nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, po zaokrągleniu do pełnych złotych.
11. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik
zaoferuje cenę wyższą.
12. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim
ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował
najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż środka trwałego, będącego przedmiotem licytacji na rzecz nabywcy.
13. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.
14. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
15. Nabywca otrzyma fakturę VAT za wylicytowany środek trwały.
16. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Zakupiony środek trwały należy odebrać na swój koszt.
17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady sprzedawanych środków trwałych.
18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia licytacji bez konieczności podawania przyczyn.

Prezes Zarządu
mgr Piotr Kopek