O projekcie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie realizuje Projekt nr POIS.02.03.00-00-0007/17 pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dniu 12.01.2018r. w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarząd Spółki „WOD. – KAN.” podpisał umowę
o dofinansowanie Projektu.

Wartość całego Projektu według umowy o dofinansowanie wynosiła pierwotnie 31 000 000,00 złotych netto.

W lipcu 2020r. za zgodą NFOŚiGW w Warszawie rozszerzono zakres rzeczowy Projektu o Kontrakt 05 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej
i Zdzieszulickiej w Bełchatowie”.

W grudniu 2020r. zakres rzeczowy Projektu został zwiększony o dwa kolejne zadania: Kontrakt 06 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
Jasińskiego – etap II” oraz Kontrakt 07 pn.: „Wykonanie połączenia sieci wodociągowej od ulicy Grabowej do strefy przemysłowej w rejonie ulicy Czaplinieckiej”.

Całkowita końcowa wartość Projektu wynosi 40 829 701,59 zł netto, z czego wartość dotacji wynosi 24 046 739,94 zł, a docelowa wartość pożyczki wynosi
16 332 060,34 zł.

 

Zakres Projektu obejmuje:

Kontrakt 01 pn. „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”

Realizacja Kontraktu obejmuje budowę instalacji stabilizacji osadów ściekowych w dwóch Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych (ZKF) wraz z instalacją odzysku energii pochodzącej z biogazu w układzie kogeneracji, która wykorzystywana będzie do produkcji skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej. Całość produkowanej energii zużywana będzie na potrzeby własne Oczyszczalni ścieków.

Kontrakt 02 pn. „Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”

Realizacja Kontraktu obejmuje budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w czterech ulicach zlokalizowanych w Bełchatowie:

 • ul. Jasińskiego,
 • ul. Mokrej,
 • ul. Kolejowej,
 • ul. Groszkowskiego.

Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 1 km.

Kontrakt 03 pn. „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”

Realizacja Kontraktu obejmuje modernizację bezwykopową kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku:

 • od ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego (dawniej ul. 9-go Maja) do Oczyszczalni Ścieków – o łącznej długości ok. 2,2 km,
 • od placu zabaw na Os. Okrzei do ul. Staszica – o łącznej długości ok. 0,7 km.

Kontrakt 04 pn. „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Bełchatowa”

Realizacja Kontraktu obejmuje modernizację bezwykopową magistrali wodociągowej DN 800 od Stacji Uzdatniania Wody do ul. Sienkiewicza wraz
z renowacją wodociągu DN 500 i komory na odcinku od hali odżelaziaczy do granic działki Ujęcia Wody. Długość zmodernizowanej magistrali wodociągowej wynosi
ok. 2,4 km.

Kontrakt 05 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej w Bełchatowie”

Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 2,25 km wraz z dwoma przepompowniami ścieków.

Kontrakt 06 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jasińskiego – etap II”

Realizacja Kontraktu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jasińskiego – II etap – o łącznej długości ok. 0,46 km.

Kontrakt 07 pn.: „Wykonanie połączenia sieci wodociągowej od ulicy Grabowej do strefy przemysłowej w rejonie ulicy Czaplinieckiej”

Realizacja Kontraktu obejmuje budowę wodociągu – połączenie sieci wodociągowej od ul. Grabowej do strefy przemysłowej w rejonie ul. Czaplinieckiej – o łącznej długości ok. 0,57 km.

 

Cel Projektu

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego poprzez realizację kolejnego etapu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Bełchatowa. Celem głównym jest zwiększenie o 291 osób liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.

 

Celami szczególnymi przedsięwzięcia są:

– ochrona i zachowanie stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w Polsce,

– umożliwienie dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji,

– poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej miasta poprzez poprawę niezawodności dostaw usług wodno-kanalizacyjnych, zwiększenie wydolności sieci wodno-kanalizacyjnej i umożliwienie podłączenia nowych odbiorców,

– wzrost efektywności operacyjnej „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. poprzez zagospodarowanie osadów ściekowych,

– wdrożenie rozwiązań niskoemisyjnych poprzez wykorzystanie osadów ściekowych do wytwarzania biogazu na potrzeby skojarzonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej.

 

Cele Projektu wg kategorii

 • Cel ekologiczny:
 • ✔ zapewnienie, że ilość odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń nie będzie przekraczała wartości wskazanych przepisami prawa, co przełoży się
  na poprawę jakości wód i tym samym zabezpieczenie ekosystemu przed negatywnym wpływem odprowadzanych do niego ścieków (ograniczenie niekontrolowanego i nielegalnego zrzutu ścieków i likwidacja szamb);
  ✔ zmniejszenie negatywnej antropopresji na jakość powietrza poprzez zmniejszenie oddziaływania odorowego dzięki zmianie sposobu fermentacji osadów
  z psychrofilowej na mezofilową;

 

 • Cel społeczno-zdrowotny:
 • ✔ poprawa warunków sanitarnych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz podniesienie standardu ich życia, a także zwiększenie atrakcyjności obszaru miasta w oczach jego mieszkańców;

 

 • Cel techniczno-organizacyjny
 • ✔ sprawnie funkcjonujący system usuwania ścieków sanitarnych, a także doprowadzania wody, poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej
  na terenie miasta przyczyni się do poprawy jakości usług wodno-ściekowych w zakresie powszechności korzystania ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków;
  ✔ ograniczenie eksfiltracji ścieków do gleby oraz infiltracji wody, w tym opadowej, do sieci;

 

 • Cel formalno-prawny
 • ✔ infrastruktura spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej –
  a w wyniku realizacji projektu stopień wypełniania wymogów infrastruktury wodno-ściekowej na terenie miasta zostanie podwyższony;

 

 • Cel gospodarczy
 • ✔ podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów, poprzez udostępnienie kompletnej infrastruktury technicznej na terenie miasta oraz poprawa efektywności operacyjnej funkcjonowania „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.

 

Efekt projektu

Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych została wybudowana nowa kanalizacja sanitarna o łącznej długości 3,71 km, wybudowana nowa sieć wodociągowa
o łącznej długości 0,57 km, przebudowana kanalizacja sanitarna o łącznej długości 2,93 km oraz przebudowana sieć wodociągowa o łącznej długości 2,42 km.
Zostanie przyłączonych 291 dodatkowych, a zarazem nowych osób, korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków. Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania będzie wynosić 1200 Mg/rok.