Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny RODO

25 maja 2018

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.”  Sp. z o.o z siedzibą w Bełchatowie (dalej „WOD.-KAN.” Bełchatów), ul. Faustyny Kowalskiej 9;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.”  Sp. z o.o z siedzibą w Bełchatowie:  amilast@wodkan-belchatow.pl

 

W JAKIM CELU „WOD.-KAN.” BEŁCHATÓW PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a „WOD.-KAN.” Bełchatów tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES „WOD.-KAN.” BEŁCHATÓW PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

– zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a „WOD.-KAN.” Bełchatów, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

– z uwagi na charakter działalności „WOD.-KAN.” Bełchatów, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków „WOD.-KAN.” Bełchatów  wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku – kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późniejszymi zmianami), na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w uchwale z dnia 28 marca 1991r. nr 50/V/91, art. 6 ust. 1, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO),

 

KOMU „WOD.-KAN.” BEŁCHATÓW PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom  zewnętrznym które prowadzą na rzecz „WOD.-KAN.” Bełchatów prace budowlane, remontowe itp. niezbędne do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

 

 

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.