Technologia oczyszczania ścieków

Oczyszczalnia Ścieków w Bełchatowie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, przeznaczoną do przyjmowania i oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Średnia przepustowość projektowana Oczyszczalni wynosi 13000m3/d (Qdśr), natomiast średniodobowe napływy ścieków z miasta wynoszą aktualnie ok. 9000 m3/d. Do Oczyszczalni ścieki doprowadzane są siecią kanalizacji miejskiej oraz przez punkt zlewny ścieków dowożonych.

Oczyszczalnia działa zgodnie z instrukcjami. Dotrzymywane są parametry zrzutu wód (ścieków oczyszczonych) do środowiska określone w Pozwoleniu Wodnoprawnym wydanym dla Oczyszczalni Ścieków. Potwierdzają to badania zewnętrznego akredytowanego laboratorium, prowadzone systematycznie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Pierwszym urządzeniem w procesie oczyszczania ścieków w Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie są kraty. Służą one do zatrzymywania części stałych, płynących ze ściekami. Odcedzone na kratach skratki trafiają do praski, gdzie są odwadniane, prasowane i podawane rurociągiem do pojemników, w których podlegają higienizacji poprzez przesypywanie wapnem chlorowanym. Tak powstały odpad trafia do magazynu skratek. Dalej ścieki kierowane są na piaskownik poziomy 4 – komorowy ze zgarniaczami, gdzie w wyniku zwolnionego przepływu wytrącona zostaje zawiesina mineralna. Odpad po odseparowaniu ze strumienia ścieków trafia do kontenera, a następnie do magazynu piasku. Ścieki po piaskowniku przepływają do osadnika wstępnego radialnego, gdzie w wyniku sedymentacji zostaje oddzielona zawiesina organiczna. Tak wytrącony osad jest odprowadzany kolejno do fermentera i otwartych komór fermentacyjnych. Ścieki natomiast podlegają dalszemu oczyszczaniu w reaktorach biologicznych. Oczyszczalnia posiada 3 reaktory, z których każdy składa się z: 1 komory defosfatacji, 2 komór denitryfikacji oraz 2 komór nitryfikacji. W celu wspomagania usuwania związków biogennych instalacja wyposażona jest w stację dozowania koagulantu PIX. Z reaktorów ścieki przepływają do osadników wtórnych. Zadaniem osadników wtórnych jest oddzielenie na zasadzie sedymentacji ścieków oczyszczonych od osadu czynnego. Ścieki oczyszczone przez przelew pilasty trafiają do kanału ścieków oczyszczonych, a następnie do odbiornika – rzeki Rakówki. Natomiast osad z dna osadnika w postaci osadu recyrkulowanego zawracany jest ponownie do reaktorów i jako osad nadmierny odprowadzany do stacji odwodnień celem zagęszczenia, a następnie do OBF. Osad po procesie fermentacji w OBF i odwodnieniu na wirówkach jest transportowany do hal słonecznych. W wyniku procesu powstaje osad o kodzie 19 08 05 i zawartości suchej masy powyżej 65%.

Oczyszczalnia ścieków w Bełchatowie "WOD-KAN"
Oczyszczalnia ścieków w Bełchatowie "WOD-KAN"
Oczyszczalnia ścieków w Bełchatowie "WOD-KAN"

 

Główną uciążliwością odorową w tym roku są nowo wybudowane hale słonecznego suszenia osadu. Na podstawie prowadzonego przez Spółkę monitoringu miasta stwierdzono, iż stanowią one ponad 80% zapachów złowonnych pochodzących z Oczyszczalni. Kolejnym newralgicznym punktem są Otwarte Baseny Fermentacyjne, które, na podstawie przeprowadzonych w roku 2014 badań olfaktometrycznych,
czyli przed uruchomieniem instalacji przeróbki osadów były głównym źródłem uciążliwości zapachowych.

Jeśli chodzi o pozostałe punkty ciągu technologicznego to nie były i nie są one odczuwalne przez mieszkańców, a ich oddziaływanie po zakończeniu Kontraktu 10 zostanie jeszcze bardziej ograniczone. Po zakończeniu remontów komora krat i piaskowniki będą całkowicie zhermetyzowane, a powietrze będzie odprowadzane na pierwszy na naszej Oczyszczalni biofiltr. Na osadniku wstępnym zostanie zamontowany zgarniacz części pływających, dzięki czemu w okresie letnim nie będzie dochodziło do zagniwania tłuszczy. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2015 roku. Do tego czasu przebudowywana część ciągu technologicznego może stanowić źródło emisji odorów, jednak ich poziom nie powinien być odczuwalny przez mieszkańców Bełchatowa.

W celu zmniejszenia złowonnego oddziaływania na okolicę wokół oczyszczalni w kwietniu 2015 uruchomiono stacjonarną barierę antyodorową obejmującą swoim zasięgiem OBF i hale suszenia osadu. Bariera ta zastąpiła stosowane w ubiegłym roku „armatki zamgławiające”, które dziś wspomagają walkę z odorem emitowanym przez suszarnie.

Docelowo problem uciążliwości odorowej w mieście i gminie może zostać rozwiązany po zrealizowaniu przez Spółkę „WOD. – KAN.” następujących inwestycji:

  • Hermetyzacja i dezodoryzacja otwartych basenów fermentacyjnych. Planowany termin zakończenia inwestycji to przełom roku 2016/2017.
  • Rozpoczęto proces zaszczepiania probiotyków w osadzie, celem ograniczenia emisji związków odorowych z suszarni. Ocena ich skuteczności nastąpi w okresie wakacyjnym i jeżeli poziom ograniczenia odorów nie będzie satysfakcjonujący Spółka podejmie decyzje o rozpoczęciu przygotowań do realizacji inwestycji w zakresie dezodoryzacji hal, która powinna się zakończyć najpóźniej w 2018r. Wg naszej wiedzy zaledwie 5 z 27 instalacji suszenia, opartych na technologii firmy Veolia, (wykonanych w latach 2004 – 2013), nie posiada dezodoryzacji, z czego 2 instalacje znajdują się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz 3 instalacje we Francji.

Oczyszczalnia ścieków w Bełchatowie

Usytuowana jest przy ul. Piotrkowskiej 110 w Bełchatowie. W latach 70-tych Bełchatów nie posiadał ogólnomiejskiej sieci kanalizacyjnej. Istniało 9 niezależnych ciągów kanalizacyjnych z osiedla przy ul. 1-go Maja i pojedynczych obiektów z odpływem do rzeki Rakówki i jej cieków. Koncepcja budowy oczyszczalni ścieków dla miasta Bełchatowa powstała w 1968r. W następnych latach nastąpił gwałtowny rozwój miasta spowodowany budową kombinatu paliwowo-energetycznego. Powstało szereg nowych osiedli mieszkaniowych i w związku z tym wybudowano nowe sieci kanalizacyjne. Ostateczna decyzja o budowie oczyszczalni zapadła w 1975r.Budowa oczyszczalni ścieków przypada na lata 1976-1983r.Inwestorem przedsięwzięcia było miasto Bełchatów, inwestorem zastępczym Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich, głównym projektantem- Miastoprojekt - Łódź, zaś wykonawcą Energoinż Bełchatów. We wrześniu 1983r.oczyszczalnia ścieków w Bełchatowie została oddana do eksploatacji. Była to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z osadem czynnym o średniej przepustowości Qśr = 15600m3/d i Qmax =17518m3/d. Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków obejmował następujące obiekty i urządzenia: komora krat, pompownia ścieków, piaskownik dwukomorowy, osadnik wstępny radialny, trzy komory osadu czynnego z aeratorami do napowietrzania ścieków oraz 2 osadniki wtórne. Część osadowa obejmowała dwa otwarte baseny fermentacyjne i poletka do odwadniania osadów przefermentowanych. Zmieniające się przepisy i wymogi ochrony środowiska nakładające znaczne zaostrzenie jakości ścieków, głównie w zakresie związków biogennych odprowadzanych do wód, spowodowały podjęcie przez Zarząd Miasta decyzji o rozbudowie i modernizacji oczyszczalni.

Pierwsza dokumentacja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni opracowana została w 1994r. przez Przedsiębiorstwo Konsultingowo- Inżynieryjne „DOR-EKO" z Warszawy. Przepustowość oczyszczalni po tej modernizacji miała wynosić 25000m3/d. W latach1996-1997 w oparciu o ten projekt wykonano: modernizację studni zbiorczej wraz z wymianą zastawki głównej, modernizację komory krat wraz z wymianą starych krat na kraty schodkowe szwedzkiej firmy Hydropres oraz wybudowano budynek stacji odwadniania i zagęszczania osadów wraz z montażem urządzeń: prasy i zagęszczacza. Wykonano również remont budynku administracyjnego i montaż pompy ciepła wykorzystującej ciepło ze ścieków oczyszczonych do ogrzewania pomieszczeń tego budynku i warsztatów. Nie zrealizowana została rozbudowa i modernizacja części biologicznej przewidziana powyższą dokumentacją z uwagi na to, że na przestrzeni kilku lat zmienił się skład i ilość ścieków dopływających do oczyszczalni. Wzrosło stężenie związków biogennych a ilość ścieków zmniejszyła się. W związku z tym opracowany w powyższej dokumentacji sposób oczyszczania ścieków nie zagwarantowałby spełnienia warunków określonych w obowiązujących przepisach.

W sierpniu 2000r Urząd Miasta Bełchatowa ogłosił w biuletynie zamówień publicznych przetarg na projekt i wykonawstwo modernizacji oczyszczalni ścieków. Przetarg przeprowadzono w dwóch etapach. Wybrano Konsorcjum w składzie: Widuch - Hydrolemna z/s w Kielcach, PI-P „INKOM" Bełchatów i Lemna International reprezentowane przez Widuch - Hydrolemna jako Głównego Realizatora Inwestycji. W trakcie realizacji zadania nastąpiła zmiana lidera konsorcjum i od maja 2003r funkcję tą przejęło PI-P „INKOM". Projekty wykonawcze wykonało Biuro Budownictwa Komunalnego z Katowic. Opracowana dokumentacja modernizacji i rozbudowy zakłada przepustowość średnią na poziomie 13000m3/d i maksymalną 18200m3/d. Na podstawie zakładanych stężeń zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni określono przewidywane obniżenie wartości zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych mechaniczno-biologicznie do wielkości zgodnych z obowiązującymi przepisami i pozwoleniem wodno-prawnym.

W celu uzyskania takich efektów zmodernizowano część mechaniczną oczyszczalni poprzez: wymianę pomp w pompowni głównej, modernizację piaskownika wraz z instalacją separatora i płuczki piasku, modernizację osadnika wstępnego, budowę zagęszczacza - fermentera wraz z pompownią osadów wstępnych, remont otwartych basenów fermentacyjnych, budowę trzeciego osadnika wtórnego. Gruntownie przebudowano i zmodernizowano część biologiczną oczyszczalni wykorzystując istniejące komory. Podstawowe procesy oczyszczania ścieków przebiegają w reaktorze biologicznym WHLII. Proces wykorzystuje metodę osadu czynnego ze zintegrowanym usuwaniem związków węgla i substancji biogennych ze wspomaganiem usuwania fosforu środkami chemicznymi (koagulantPIX). Wykonano trzy ciągi technologiczne, z których każdy składa się z 1 komory defosfatacji-DF, 2 komór denitryfikacji - DN1 i DN2 i dwóch komór nitryfikacji - N1i N2. Do uzyskania wymaganego stężenia azotanów i osadu w komorach przewidziano trzy typy recyrkulacji :wewnętrzną RW1 z komory DN2do DF, wewnętrzną RW2 z komory N2 do DN1 oraz zewnętrzną RZ z osadników wtórnych do DN1. Każda komora wyposażona jest w odpowiednie urządzenia tj. mieszadła zatapialne mieszadła pompujące i ruszt napowietrzający. Nieodłącznym elementem układu są osadniki wtórne, z których odprowadzane są ścieki oczyszczone do rzeki. Wydzielony osad jest zawracany do układu części biologicznej jako osad powrotny, a część jako osad nadmierny podawany jest do zagęszczaczy mechanicznych. Osady przefermentowane odwadniane są na prasach taśmowych firmy EMO i Sanbud. Zainstalowano układ higienizacji osadów pyłami dymnicowymi, pochodzącymi z Elektrowni Bełchatów, i wapnem. W grudniu 2005 roku zakończono rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków osiągając zakładany efekt ekologiczny. Zmodernizowana oczyszczalnia jest oczyszczalnią nowoczesną dającą duże możliwości rozwoju miasta. Może również przyjmować ścieki z sąsiednich gmin. Spełnia wszystkie parametry określone w obowiązujących przepisach polskich i unijnych dla tego typu obiektu. Pozwala to na zrzucanie ścieków po oczyszczeniu do rzeki Rakówki bez narażenie na zanieczyszczenie środowiska tym samym płacenia wysokich kar za przekraczanie dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń.