Deklaracja dostępności strony internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. w Bełchatowie

      Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod.-Kan.” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-06-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-04-20

Status pod względem zgodności z ustawą

      Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Linki nie mają atrybutu odpowiedzialnego za opis tekstowy hiperłącza.
 • Obrazy nie mają atrybutu odpowiedzialnego za opis tekstowy obrazu.
 • Strona nie posiada jednoliterowych skrótów klawiaturowych nie wliczając standardowych skrótów klawiaturowych pochodzących z systemu i przeglądarki internetowej.

Wyłączenia

 • Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte,
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-28
      Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki na stronie należy zmienić ustawienia w przeglądarkach internetowych poprzez zastosowanie funkcji “Powiększ” wybieranej z menu opcji przeglądarki, bądź poprzez zastosowanie skrótu klawiaturowego CTRL i “+”  dla zwiększenia czcionki oraz CTRL i “-” dla zmniejszenia czcionki.
 • Strona dostosowuje się do formatu okna lub ekranu urządzenia, można zmienić rozmiar okna na komputerze przeciągając je, lub wciskając skrót klawiszowy Windows+↑ dla maksymalizacji okna i Windows+↓ dla jego zmniejszenia.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 • E-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl
 • Telefon: 44 634 90 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

      Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

      Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 • Adres: ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów
 • E-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl
 • Telefon: 44 634 90 00
      Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

      Do siedziby Zakładu Wodociągów i kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie prowadzą klientów dwa wejścia od strony ul. Św. Faustyny Kowalskiej. Pierwsze wejście bliżej ulicy Stanisława Staszica prowadzi do Biura Obsługi Klienta. Ta część budynku posiada tylko parter. W drugim wejściu znajduje się część administracyjna, budynek posiada dwa piętra bez windy. Przed Zakładem znajdują się miejsca parkingowe w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych,  oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.