wodkan-belchatow-projekt-jrp

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o. o. realizuje projekt pn.
"Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa",
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

W dniu 18.03.2010r. w Warszawie została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 139 070 458,40 PLN, zaś dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności może osiągnąć kwotę 63 054 197,87 PLN.

Głównym celem Projektu jest wzrost skanalizowania Aglomeracji Bełchatów poprzez podłączenie do wybudowanej sieci kanalizacyjnej 6 181 osób/RLM oraz 1 233 osób/RLM do sieci wodociągowej.

Przedmiotem realizowanego Projektu jest:

 • Budowa 41,3 km kanalizacji sanitarnej;
 • Modernizacja 12,9 km kanalizacji sanitarnej;
 • Budowa 9,5 km sieci wodociągowej;
 • Modernizacja 6,3 km sieci wodociągowej;
 • Budowa instalacji przeróbki osadów na Oczyszczalni Ścieków;
 • Budowa 31,3 km kanalizacji deszczowej;
 • Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki;
 • Budowa instalacji suszenia osadów na oczyszczalni ścieków;
 • Modernizacja węzła przyjmowania ścieków, stacji energetycznej oraz części mechanicznej oczyszczalni ścieków.

Ponadto, przedmiotowa inwestycja przyczyni się do wypełnienia następujących celów bezpośrednich:

 • Ochrona wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami;
 • Wzrost poziomu skanalizowania obszaru Bełchatowa z poziomu 89,5 % do planowanego 95,1% (wg liczby RLM);
 • Ograniczenie napływu wód infiltracyjnych i przypadkowych do kanalizacji z poziomu 61,3% do planowanego 35%;
 • Wzrost poziomu zwodociągowania Miasta Bełchatowa;
 • Ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej i racjonalizacja poboru wody z ujęć z poziomu 28,2% do planowanego 20%;
 • Zmniejszenie końcowej ilości i objętości osadów ściekowych;
 • Zwiększenie niezawodności zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną dobrej jakości;
 • Podwyższenie standardu życia mieszkańców;
 • Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych przedsięwzięciem.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przyczynia się do zmniejszenia
różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

wodkan-belchatow-projekt-jrp-2

Główny serwis POliŚ

www.pois.gov.pl

 

wodkan-belchatow-projekt-jrp-3

Zadanie pn.: "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej
na terenie Miasta Bełchatowa" zrealizowano z udziałem środków z pożyczki
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Całkowita Wartość projektu netto - 125 990 307,26 zł
Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - 33 000 000 zł

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. Z o.o. w Bełchatowie