Kalendarium działań antyodorowych

W związku z rosnącą liczbą skarg mieszkańców na uciążliwość zapachową Spółka WOD. – KAN. w lipcu 2014 r. rozpoczęła działania zmierzające do jej ograniczenia.

LIPIEC 2014 r.

 1. Zlecenie firmie SGS EKOPROJEKT z siedzibą w Pszczynie badań olfaktometrycznych, mających na celu określenie głównego źródła zapachów złowonnych.
 2. Nawiązanie współpracy z firmą bioArcus, zajmującą się redukcją uciążliwości zapachowej.
 3. Montaż na Oczyszczalni Ścieków 160 mat żelowych antyodorowych, mających na celu zmniejszenie uciążliwości odorowej. 80 sztuk zostało rozwieszone zgodnie z założeniami dostawcy technologii wokół otwartych basenów fermentacyjnych, które zostały uznane za główne źródło uciążliwości. Kolejne 80 sztuk w pozostałych punktach ciągu technologicznego.
 4. Dodatkowo na otwartych basenach fermentacyjnych zostały zainstalowane dwa zamgławiacze służące do wytwarzania bardzo drobnej mgły, z dodatkiem preparatów antyodorowych, za pomocą której następuje neutralizacja odorów. Urządzenia te pracowały całą dobę (poza opadami deszczu).

SIERPIEŃ 2014 r.

 1. Spotkanie Zarządu Spółki „WOD. – KAN.” z przedstawicielami Wspólnot Mieszkaniowych na Oczyszczalni Ścieków. Goście zostali oprowadzeni po obiekcie, zapoznani z technologią oczyszczania ścieków, z podjętymi działaniami mającymi na celu zmniejszenie uciążliwości zapachowej oraz wynikami badań olfaktometrycznych i zakresem oddziaływania Oczyszczalni, sporządzonym na podstawie wyników tych badań. Przedstawiciele Wspólnot Mieszkaniowych przyjęli do widomości informację o dotychczasowych działaniach zarządu spółki oraz opowiedzieli się za dalszym prowadzeniem badań i działań zarządu zmierzających do skutecznego ograniczenia emisji nieprzyjemnych zapachów.
 2. Spotkanie z przedstawicielem firmy SGS EKOPROJEKT w celu omówienia oferty badań imisji do powietrza na terenie Oczyszczalni oraz w punktach zlokalizowanych na terenie Bełchatowa.
 3. Przekazanie specjalistycznej firmie do utylizacji całości skratek spod wiaty na skratki – jedno ze źródeł uciążliwości.
 4. Rozpoczęto uprzątanie poletek osadowych.

WRZESIEŃ 2014 r.

 1. 1 września Zarząd Spółki „WOD. – KAN.” powołał Zespół ds. ograniczenia emisji odorów. Jego zadaniem będzie wypracowanie i wprowadzanie w życie nowych sposobów zapobiegania emisji przykrych zapachów z uwzględnieniem prowadzenia badań, planowania inwestycji i doraźnych działań antyodorowych.
 2. Zakup kolejnych 30 mat antyodorowych.
 3. Rozpoczęto eksploatację trzeciego wózka zamgławiającego.
 4. Nawiązanie współpracy z Politechniką Łódzką. 9 września odbyło się pierwsze spotkanie z prof. Grzegorzem Wielgosińskim z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.
 5. Rada Nadzorcza wystąpiła o zmianę planu inwestycyjnego Spółki. Zakład podjął decyzję o rozpoczęciu postępowania mającego na celu zadaszenie Otwartych Basenów Fermentacyjnych i odprowadzenie powietrza na biofiltr.
 6. Wizyta w Aquanet w Poznaniu. Spotkanie z Wiceprezesem Zarządu oraz Zespołem ds. ograniczenia emisji odorów. Zapoznanie się z ich rozwiązaniami w walce z odorami. Nawiązanie współpracy.
 7. Zakończenie Kontraktu 09. Oddanie do eksploatacji nowej stacji odwodnienia osadu i 4 hal suszarni słonecznych osadu. Od tego czasu odwodniony osad nie trafia już na poletka osadowe – jedno ze źródeł emisji odorów – tylko systemem przenośników bezpośrednio transportowany jest na hale. Kontrakt nie przewidywał jednak dezodoryzacji hal i dopiero w najbliższym czasie będziemy mogli określić skalę uciążliwości tego punktu ciągu technologicznego.

PAŹDZIERNIK 2014 r.

 1. Przekazanie specjalistycznych firmom ok. 2500 Mg osadów ściekowych z poletek (jedno ze źródeł uciążliwości).
 2. Dzierżawa kolejnych dwóch wózków zamgławiających. Łącznie od 9 października na Oczyszczalni pracowało 5 zamgławiaczy.
 3. Pobór przez Politechnikę Łódzką prób powietrza z punktów ciągu technologicznego oczyszczania ścieków w celu przeanalizowania jego składu.
 4. Całodobowe zamgławianie otwartych basenów fermentacyjnych.
 5. Wizyta w Aquanet w Poznaniu. Zapoznanie się z projektami przykrycia osadników wstępnych w Koziegłowach. Zapoznanie się z wynikami stosowania różnych biofiltrów oraz działaniami podejmowanymi przez Zespół ds. ograniczenia emisji odorów.

LISTOPAD 2014 r.

 1. Zlecenie firmie Grontmij Sp. z o.o. wykonania analizy techniczno-ekonomicznej, a następnie projektu budowlanego w zakresie hermetyzacji i dezodoryzacji dwóch otwartych basenów fermentacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w Bełchatowie oraz przygotowania wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej.
 2. Udział przedstawicieli Zarządu oraz członków Zespołu w Kongresie Naukowo – Technicznym WOD – KAN – EKO 2014, na którym poruszano problem oddziaływania odorowego oczyszczalni i przepompowni ścieków.
 3. Spotkanie z przedstawicielami firmy Veolia – dostawcą technologii suszenia osadu – w sprawie dezodoryzacji powietrza z hal suszarniczych.
 4. Zamgławianie OBF.
WOD-KAN Bełchatów
WOD-KAN Bełchatów
WOD-KAN Bełchatów
WOD-KAN Bełchatów
WOD-KAN Bełchatów
WOD-KAN Bełchatów
WOD-KAN Bełchatów
WOD-KAN Bełchatów

STYCZEŃ 2015 r.

 1. Rozpoczęto roboty budowlane w ramach realizacji Kontraktu 10 pn. „ Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie.” Po zakończeniu remontów komora krat i piaskowniki będą całkowicie zhermetyzowane, a powietrze będzie odprowadzane na pierwszy na naszej Oczyszczalni biofiltr. Na osadniku wstępnym zostanie zamontowany zgarniacz części pływających, dzięki czemu w okresie letnim nie będzie dochodziło do zagniwania tłuszczy. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2015 roku. Do tego czasu przebudowywana część ciągu technologicznego może stanowić źródło uciążliwości.
 2. Spotkanie Zespołu ds. ograniczenia emisji odorów, na którym podjęto decyzje dotyczące działań antyodorowych na zbliżający się sezon wiosna lato jesień.
 3. Wybór przez Zarząd koncepcji hermetyzacji i dezodoryzacji dwóch otwartych basenów fermentacyjnych.

LUTY 2015 r.

 1. W dniu 5 lutego 2015 roku w siedzibie Spółki odbyło się pierwsze spotkanie Społecznego Zespołu Konsultacyjno – Informacyjnego. Obecni na spotkaniu, zostali zapoznani przez prezesa Spółki „WOD. – KAN.” Piotra Kopka o dotychczas podjętych działaniach zmierzających do zmniejszenia uciążliwości odorowej oraz o planach na najbliższe miesiące.
 2. Wyjazd do Białegostoku w celu sprawdzenia działającej na oczyszczalni ścieków instalacji mokrego zamgławiania.
 3. Poszukiwanie ekspertów naukowych w dziedzinie gospodarki wodno – ściekowej.

MARZEC 2015 r.

 1. Uszczelnianie włazów studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jedno i wielorodzinne, zidentyfikowanych jako jedno ze źródeł uciążliwości odorowej w mieście.
 2. Uruchomienie 5 zamgławiaczy w celu zmniejszenia uciążliwości.
 3. Podpisanie umowy na dostawę mokrej bariery antyodorowej na Oczyszczalni.
 4. Nawiązanie kontaktu z dr inż. Tymoteuszem Jaroszyńskim z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

KWIECIEŃ 2015 r.

 1. Podpisanie umowy o współpracę z Politechniką Poznańską, której przedstawicielem jest dr inż. Tymoteusz Jaroszyński. Będzie on ekspertem naukowym, który wykona audyt odorowy na Oczyszczalni, określi zakres badań olfaktometrycznych i imisji zanieczyszczeń w okolicy obiektu, sprawdzi skuteczność działania nowo projektowanych urządzeń do dezodoryzacji, stworzy plan działań mających na celu zamknięcie negatywnego oddziaływania w obrębie działki oraz będzie Konsultantem w zakresie podejmowanych przez Spółkę zadań mających na celu ograniczenie uciążliwości odorowej.
 2. Oddanie do eksploatacji mokrej bariery antyodorowej. Jest to największa w Polsce tego typu instalacja: dł. ok. 500m, ok. 330 dysz. Składa się z dwóch linii: jedna rozciągnięta wzdłuż otwartych basenów fermentacyjnych, druga wzdłuż hal słonecznego suszenia osadu. Przenośne zamgławiacze ustawione w szczycie hal od strony Zdzieszulic. Praca wszystkich instalacji 24h/d.
 3. Zlecenie prof. T. Jaroszyńskiemu wykonania Analizy możliwości zmiany technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie.
 4. Rozpoczęcie monitoringu odoru w mieście i gminie.
 5. W związku z licznymi skargami mieszkańców na uciążliwość odorową od 28.04.2015r. kontrola WIOŚ na Oczyszczalni.
 6. Zlecenie dr inż. T. Jaroszyńskiemu wykonania analizy możliwości zmiany technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie.
 7. Spotkania na Oczyszczalni Ścieków przedstawicieli Spółki z mieszkańcami miasta i gminy Bełchatów w sprawie uciążliwości odorowej.

MAJ 2015 r.

 1. Ciąg dalszy kontroli WIOŚ.
 2. Ze względu na konieczność wykonania ekspertyzy technicznej OBF przedłużenie terminu realizacji umowy firmie Grontmij. Projekt budowlany na hermetyzację i dezodoryzację OBF wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej ma zostać złożony w siedzibie Spółki do 10 czerwca 2015r.
 3. Od 29 maja rozpoczęcie wywozu pierwszej partii osadu wysuszonego z hal.

CZERWIEC 2015 r.

 1. Od 2 czerwca wykonywany był dwudniowy pomiar ciągły imisji sumy merkaptanów oraz dwutygodniowy pomiar ciągły imisji amoniaku i siarkowodoru w 10 punktach zlokalizowanych na oczyszczalni i okolicznym terenie najbardziej narażonym na negatywne oddziaływanie odorowe. Badane parametry nie były przypadkowe, gdyż to właśnie te 3 wskaźniki stanowią główną przyczynę uciążliwości odorowej. Analizy te zostaną przeprowadzone również na przełomie sierpnia i września 2015r.
 2. Od 8 czerwca, podobnie tak jak w poprzednim roku, na terenie oczyszczalni zostały przeprowadzone badania olfaktometryczne (badanie powietrza nie pod kątem składu lecz wyczuwalnego odoru). Wynik pomiaru podany będzie w jednostkach odorowych. Wyniki analiz pozwolą ustalić aktualne, główne źródła emisji odorów oraz określić zakres oddziaływania złowonnego oczyszczalni na obszar miasta i gminy.

Wyżej wymienione badania będą powtarzane cyklicznie w celu zgromadzenia jak największej ilości informacji na temat rozprzestrzeniania się odorów w zależności od warunków atmosferycznych oraz cyklu pracy ciągu technologicznego oczyszczalni.

 1. 17 czerwca zakończenie wywozu pierwszej partii osadu wysuszonego z hal.