Kanalizacja sanitarna w ul. Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej wybudowana

Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej w Bełchatowie zostały zakończone.

W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 1270 m wraz
z wyprowadzeniami o długości ok. 600 m, a także sieć tłoczną o długości ok. 380 m z dwoma przepompowniami ścieków. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe „Sanel” Zaniewicz Spółka Jawna z Bełchatowa.

Koszt przedsięwzięcia to 2 653 110,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Kontraktu 05 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotrkowskiej
i Zdzieszulickiej w Bełchatowie
, wchodzącego w skład Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

Realizacja inwestycji wywarła pozytywny wpływ na ochronę wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami, a także przyczyniła się do podwyższenia standardu życia mieszkańców miasta oraz do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych przedsięwzięciem.

Wykonano połączenie sieci wodociągowej od ulicy Grabowej do strefy przemysłowej w rejonie ul. Czaplinieckiej

   Zakończyły się prace związane z budową sieci wodociągowej łączącej wodociąg w ul. Grabowej z wodociągiem zlokalizowanym w rejonie strefy przemysłowej.  Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „Sanel” Zaniewicz Spółka Jawna z Bełchatowa.

    W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową o długości ok. 570 m. Koszt przedsięwzięcia to 527 670,00 zł brutto.

   Realizacja zadania umożliwiła utworzenie tzw. sieci pierścieniowej, która zapewni zaopatrzenie w wodę dużego fragmentu miasta z dwóch stron, co wpłynie na poprawę jakości i ciśnienia dostarczanej mieszkańcom wody. Ponadto ze względu na lokalizację w rejonie strefy przemysłowej, została podniesiona atrakcyjność regionu dla inwestorów poprzez udostępnienie kompletnej infrastruktury technicznej na przedmiotowym terenie.

   Inwestycja zrealizowana została w ramach Kontraktu 07 pn.: „Wykonanie połączenia sieci wodociągowej od ulicy Grabowej do strefy przemysłowej w rejonie ulicy Czaplinieckiej”, wchodzącego w skład Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

   Wykonanie tego zadania jest kontynuacją działań Spółki zmierzających do poprawy efektywności funkcjonowania systemu sieci wodociągowej i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Bełchatowa, które zostały rozpoczęte poprzez realizację Kontraktu 04 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Bełchatowa”, w ramach którego została przeprowadzona renowacja głównej magistrali wodociągowej w mieście.

Zakończono kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jasińskiego i Frątczak

    Zakończyły się prace związane z drugim etapem budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jasińskiego i Frątczak w Bełchatowie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „Sanel” Zaniewicz Spółka Jawna z Bełchatowa.

   W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 323,45 m wraz z wyprowadzeniami o długości 134,05 m. Koszt przedsięwzięcia to 211 374,87 zł brutto.

    Zadanie zrealizowane zostało w ramach Kontraktu 06 –  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jasińskiego - etap II”, wchodzącego w skład Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

    Realizacja inwestycji wywarła pozytywny wpływ na ochronę wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami, a także przyczyniła się do podwyższenia standardu życia mieszkańców miasta oraz do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych przedsięwzięciem.