informacja

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO-LICYTACJA

 

Bełchatów, dnia 06.06.2023r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO-LICYTACJAA

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97 – 400 Bełchatów, zwany dalej „Sprzedawcą” ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż ruchomego składnika majątku trwałego:

 

Lp. Nazwa środka trwałego Nr inwentarzowy Ilość Cena wywoławcza Wysokość wadium
1. Koparka kołowa NOBAS 580/18 1 29 900,00 zł
netto/szt.
2 990,00 zł
2. Przyczepa ciężarowa POM 748/1253 1 10 000,00 zł
netto/szt.
800,00 zł

Cena minimalna nie zawiera podatku VAT.

 

Koparka kołowa NOBAS.
10 000,00 zł
netto/szt.
Typ UB 14M
Rok produkcji 1996.
Koparka do sprzedaży bez akumulatorów i oleju hydraulicznego
POM-SREM TO 35 – Przyczepa ciężarowa (dłużyca niskopodwoziowa)
Rak produkcji 1985 rok
Masa własna 4900 kg
DMC – 12900 kg
Liczba osi – 2
Przegląd ważny do 27.09.2023 rok

 

 

 1. Oględzin wystawionego w trybie ustnej licytacji środka trwałego można dokonać na terenie
  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o.:
  a. Koparka NOBAS – ul. Piotrkowska 110, 97–400 Bełchatów
  b. Przyczepa ciężarowa – ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97–400 Bełchatów
  do dnia 15.06.2023r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Szczegółowych
  informacji odnośnie stanu technicznego środka trwałego udziela p. Bartosz Wlazłowski – kom.
  691 941 567 (koparka), lub p. Tomasz Prorok – kom. 691 345 115 (przyczepa). W sprawach
  formalnych informacji udziela p. Paweł Wójcik – tel. 44 634 90 13.
 2. Warunkiem uczestnictwa w ustnej licytacji, jest złożenie przed rozpoczęciem licytacji do
  Przewodniczącego Komisji Przetargowej następujących dokumentów:
  a. dowód wpłaty wadium,
  b. dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
  c. w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – dokument tożsamości oraz dokument
  potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  d. w przypadku osoby prawnej – dowód tożsamości osoby reprezentującej ten podmiot
  i stosowny dokument rejestracyjny,
  e. w przypadku pełnomocnika, oryginał pełnomocnictwa,
  f. potwierdzenie wpłaty wadium,
  g. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz, że
  ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
 3. Warunkiem przystąpienia do ustnej licytacji jest wniesienie wadium na konto Sprzedawcy: PKO
  Bank Polski S.A. Oddział w Bełchatowie. Nr rachunku: 14 1020 3958 0000 9402 0015 1563
  z odpowiednią adnotacją:
  a. „wadium – Koparka kołowa NOBAS nr 580/18”,- 2 990,00zł
  b. „wadium – przyczepa ciężarowa POM Nr 748/1253” – 800,00zł
  Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert do dnia 16.06.2023r.
  Sprzedawca uzna wniesienie za skuteczne, gdy bank prowadzący rachunek Sprzedawcy
  potwierdzi, że otrzymał przelew.
 1. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie minimalnej.
 2. Oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, wadium zostanie zwrócone, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
 3. Jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni, wówczas wniesione przez niego wadium przepada na rzecz Sprzedawcy i traci prawo do nabycia środka trwałego.
 4. Ustna licytacja nastąpi w dniu 16.06.2023r. o godzinie 09.10 w siedzibie Sprzedawcy p. 110.
 5. Procedurę sprzedaży środków trwałych prowadzi Komisja Przetargowa.
 6. Licytacja rozpocznie się od wywołania przedmiotu przetargu, ceny wywoławczej, wysokości wadium oraz minimalnego postąpienia.
 7. Kwota minimalnego postąpienia nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, po zaokrągleniu do pełnych złotych.
 8. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.
 9. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka
  przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. Z chwilą przybicia
  następuje sprzedaż środka trwałego, będącego przedmiotem licytacji na rzecz nabywcy.
 10. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza. W przypadku jednego uczestnika licytacji musi zostać dokonane jedno postąpienie.
 11. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
 12. Nabywca otrzyma fakturę VAT za wylicytowany środek trwały.
 13. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Zakupiony środek trwały należy wymontować i odebrać na swój koszt.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady sprzedawanych środków trwałych.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia licytacji bez konieczności podawania przyczyn.

 

 

                                                                                           Wiceprezes Zarządu                                 Prezes Zarządu

                                                                                           mgr Łukasz Janik                           mgr inż. Piotr Pierzchała