Przerwa w dostawie wody – awaria wodociągu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje odbiorców, że w dniu 14.11.2019 r., w związku z awarią sieci wodociągowej na Os. Okrzei wystąpiła czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostały objęte budynki na Os. Okrzei bloki nr: 11, 12, 13, 14, 15 oraz domki jednorodzinne – Os. Okrzei od 10 A do 10 L (podstawiono dwa beczkowozy).

Przewidywany termin przywrócenia dostawy wody – godziny wieczorne w dniu 14.11.2019 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Bezwykopowa modernizacja głównych kolektorów sanitarnych miasta zakończona

    Zakończyły się trwające niespełna rok prace związane z przebudową metodą bezwykopową głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej w Bełchatowie. Pierwszy ze zmodernizowanych odcinków, tj. od ul. Rotmistrza Pileckiego do Oczyszczalni ścieków, liczy ok. 2,2 km długości, natomiast drugi - od placu zabaw na Osiedlu Okrzei do ul. Staszica – ok. 0,7 km. Łącznie pracom modernizacyjnym poddane zostało blisko 3 km sieci kanalizacyjnej.

    Do renowacji został użyty rękaw z włókna szklanego utwardzany na miejscu promieniami UV (CIPP UV, ang. Cured in Place Pipe). Roboty wykonane zostały w zakresie średnic od 600 mm do 1200 mm. Renowacji z zastosowaniem cienkościennych paneli GRP wykonanych z włókna szklanego poddano również ponad 50 studni kanalizacyjnych. Prace prowadzone w tej technologii nie były uciążliwe dla mieszkańców miasta,  ponieważ instalacje rękawa wprowadzane zostały do kanałów sanitarnych poprzez istniejące studnie kanalizacyjne, bez konieczności wykonywania wykopów.

    Wartość całej inwestycji wyniosła 9 830 775,00 zł brutto, z czego 6 793 625,00 zł stanowi dotacja unijna.

    Należy podkreślić, że kolektory sanitarne, które zostały poddane przebudowie metodą bezwykopową, były w wysokim stopniu zanieczyszczone i w złym stanie technicznym (fot. poniżej),
a ich renowacja przyczyni się do poprawy jakości środowiska wodno – gruntowego poprzez ograniczenie napływu wód infiltracyjnych do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz do ochrony wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami.

    Prace zostały wykonane w ramach Kontraktu 03 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”,
wchodzącego w skład Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej
na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych coraz bardziej zaawansowana

      W dniu 30.09.2019r. dokonano protokolarnego odbioru drugiego etapu robót budowlanych w ramach Kontraktu 01 pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

      Postęp prac jest zgodny z zaplanowanym Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, większość robót konstrukcyjno – budowlanych została już zakończona. Największe wrażenie wywierają
dwie wybudowane ponad 17 metrowe Zamknięte Komory Fermentacyjne, w których Wykonawca – firma Instal Kraków S.A., z siedzibą w Krakowie, ul. Konstantego Brandla 1 – zamontował już najważniejszą część instalacji technologicznej, tj. nowoczesne mieszadła z rurą centralną.

     Realizacja tej inwestycji ma za zadanie ograniczyć powstawanie związków złowonnych na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie, co przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców naszego Miasta. Pozwoli również Spółce na odzysk energii z powstającego w ZKF biogazu, dzięki budowie instalacji biogazowej. Tak powstała energia, zarówno cieplna, jak i elektryczna, będzie wykorzystywana
na potrzeby własne Oczyszczalni ścieków.  

     Zakończenie wszystkich prac wraz z rozruchem technologicznym planowane jest w styczniu 2021 roku.

     Wartość Kontraktu wynosi 18 869 354,42 złotych netto.  

     Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”.

Komunikat Odorowy

Zarząd Wodociągów i Kanalizacji „ Wod.-Kan.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że nieprzyjemny zapach odoru odczuwalny 30 – 31 lipca 2019 r. w rejonach osiedli: POW, Słoneczne, Okrzei, Binków oraz Olszyńskie powstał w wyniku prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej. Odczuwalny odór został zlokalizowany przy chlewniach w okolicy miejscowości Huta/ gmina Bełchatów. Zakład Wodociągów i Kanalizacji “Wod.-Kan.” Spółka z o.o wyznaczył tzw. siatkę punktów obserwacyjnych i w sposób ciągły monitoruje stan powietrza, prowadząc własne obserwacje stopnia intensywności i rodzaju odorów. Ponadto posiadamy aparaturę pomiarową służąca min. do badania siły i kierunku wiatru, która wskazywała wiatr z kierunku północnego i północno-wschodniego, który nawiewał substancje złowonne z w/w obszaru.

W związku z powyższym zapachy złowonne odczuwalne w ostatnich dniach nie pochodziły z Oczyszczalni Ścieków.

Liczymy, że mieszkańcy naszego miasta zrozumieją jak wiele starań przeznacza nasza Spółka aby w nieuciążliwy sposób prowadzić swoją działalność.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Informatyk

 

Bełchatów, dn. 30.07.2019r.

            Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko:

 

Informatyk

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie kierunkowe (wykształcenie wyższe kierunkowe będzie dodatkowym atutem),
 • mile widziani studenci na kierunku informatyka/automatyka,
 • posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy, stanowisk pracy wyposażonych w komputery oraz sieci komputerowych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • dodatkowy atut to 2 lata stażu pracy na stanowisku informatyk/automatyk,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista,
 • minimum 2 letnie doświadczenie w administrowaniu infrastrukturą sieciową,
 • znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej,
 • znajomość zasad ochrony danych osobowych.

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • realizację zadań związanych z rolą Administratora Systemu Informatycznego (ERP) określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,
 • nadzór nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym Spółki oraz koordynowanie prac związanych z utrzymaniem sprawności jego działania i wprowadzanymi w Systemie zmianami (dobra znajomość programu SQL),
 • opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Spółki,
 • administrowanie stroną internetową Spółki (dobra znajomość programu WordPress),
 • nadzorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego zapewniającego ochronę sieci komputerowej Spółki.

Informacje o warunkach pracy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny,
 • zgoda na przetwarzanie danych (załącznik nr 1). 

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na stanowisko – Informatyk” w siedzibie Spółki, tj. Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100 do 19.08.2019r. do godz. 900.

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio
z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”  celem realizacji procesu rekrutacji.”

Zakończono I etap prac w ramach budowy Zamkniętych Komór Fermentacyjnych

Na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie zakończono pierwszy z zaplanowanych czterech etapów robót budowlanych związanych z budową instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych. Zakończenie czwartego etapu robót zgodnie z zawartą umową planowane jest w maju 2020r. Ostatnim, piątym etapem inwestycji, będzie rozruch technologiczny wybudowanej instalacji, który potrwa osiem miesięcy. Zakończenie realizacji całego Kontraktu planowane jest
w styczniu 2021 roku.

Generalnym Wykonawcą robót jest Instal Kraków S.A., akcje firmy emitowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych, a siedziba mieści się w Krakowie przy ul. Konstantego Brandla 1.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ma priorytetowe znaczenie dla Spółki „WOD.-KAN.”, ponieważ prowadzony obecnie proces fermentacji osadu w dwóch Otwartych Basenach Fermentacyjnych (OBF) jest technologicznie przestarzały. Proces fermentacji psychrofilowej w OBF-ach, zostanie zastąpiony procesem fermentacji mezofilowej w dwóch Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych,  która przebiegać będzie w temperaturze ok. 36 °C. Tak prowadzony proces fermentacji osadów metodą beztlenową pozwoli na ujęcie powstającego biogazu i skierowanie go do dalszej przeróbki w celu produkcji energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej, która będzie wykorzystana na potrzeby własne oczyszczalni.

Realizacja tego Kontraktu ograniczy powstawanie związków wonnych i w znacznym stopniu je zredukuje. Należy podkreślić, że inwestycja ta jest również niezwykle istotna ze społecznego punktu widzenia, gdyż przyczyni się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców naszego miasta. Budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych zakończy trwający kilka lat proces modernizacji ciągu osadowego Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie i sprawi, że każdy jego etap będzie realizowany przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych dostępnych aktualnie na rynku.

Kontrakt 01 pod nazwą: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie” realizowany jest w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa –
etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.