Trwa bezwykopowa modernizacja magistrali wodociągowej miasta

      Od początku listopada 2018r. trwają prace związane z modernizacją magistrali wodociągowej DN 800 od Stacji Uzdatniania Wody do ul. Sienkiewicza oraz magistrali DN 500 na odcinku od hali odżelaziaczy do granic działki Ujęcia Wody. Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna – Lider konsorcjum, z siedzibą w Nieznanowicach oraz INSTBUD Sp. z o.o. – partner konsorcjum, z siedzibą w Nieznanowicach i PPHU AKWA – partner konsorcjum, z siedzibą w Zabrzu.

      Renowacja prowadzona jest w nowoczesnej technologii z wykorzystaniem metody rękawa z włókna szklanego utwardzanego na miejscu promieniami UV (CIPP UV, ang. Cured in Place Pipe).Długość magistrali wodociągowej planowanej do modernizacji wynosi ok. 2,4 km.

      Z informacji uzyskanych od producenta rękawa wynika, że jest to największa na świecie instalacja wykonana na wodociągu w tej technologii. W ramach zadania zostanie również przeprowadzona renowacja 4 komór wodociągowych z zastosowaniem cienkościennych paneli GRP wykonanych z włókna szklanego.

      Modernizacja sieci wodociągowej przyczyni się do ograniczenia strat wody w sieci wodociągowej i zracjonalizuje pobór wody z ujęcia, a także zwiększy niezawodność zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną dobrej jakości. Ponadto znacznie zmniejszy się ilość występujących coraz częściej awarii sieci wodociągowej.

      Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2019r. 

      Kontrakt 04 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Bełchatowa”, w zakres którego wchodzi przedmiotowa inwestycja, realizowany jest w ramach Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Elektryk – Kierowca

Bełchatów, dn. 17.04.2019r.

 

            Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko:

 

Elektryk - Kierowca  

Wymagania niezbędne:

 • świadectwo kwalifikacyjne „E” dla:

grupa I – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie większym niż 1kV,
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV do 20 kV,
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
 5. urządzenia elektrotermiczne,
 6. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 7. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 8. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-7
 • prawo jazdy kat. B
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:  

 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • mile widziana ważna książeczka zdrowia i doświadczenie na podobnych stanowisku pracy.

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • eksploatację, konserwację i naprawę wszelkich urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność Spółki, a w szczególności:
 1. rozdzielni 15 kV na Ujęciu Wody i Oczyszczalni Ścieków oraz innych rozdzielni obiektowych 0,4 kV
 2. urządzeń elektrycznych wchodzących w układ procesu oczyszczania ścieków, wydobywania, uzdatniania i dostarczania wody,
 3. sieci energetycznej 15 kV, sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego i innych instalacji budynkowych
 • eksploatację samochodu służbowego

Informacje o warunkach pracy:

 • praca w systemie zmianowym,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny.

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na stanowisko

– Elektryk - Kierowca” w siedzibie Spółki, tj. Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100 do 06.05.2019r. do godz. 1000.

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”.

Światowy Dzień Wody 2019 – zbiorowa odpowiedzialność za zachowanie zasobów wodnych

Światowy Dzień Wody  2019 – zbiorowa odpowiedzialność za zachowanie zasobów wodnych.

22 marca obchodzony j był Światowy Dzień Wody mający na celu uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. W wielu miejscach na świecie dostęp do wody jest ograniczony lub w ogóle go nie ma. Tak więc powinniśmy w sposób racjonalny korzystać z tego dobra natury. Zjednoczonych ustanowiła Światowy Organizacja Narodów Dzień Wody podczas konferencji  Szczyt Ziemi 1992 w Rio De Janeiro. Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem.

W tym roku hasło brzmi Leaving no one behind (w luźnym tłumaczeniu – „Dostęp do wody dla wszystkich”). Wiąże się ono z tym, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej i nie ma zapewnionych odpowiednich warunków sanitarnych. Degradacja środowiska i zmiany klimatyczne to dwa najważniejsze czynniki sprawcze problemów z dostępem do wody. Zanieczyszczenie rzek, jezior i gleby zwiększają ryzyko suszy i powodzi w różnych regionach świata. Tylko powrót do rozwiązań opartych na naturalnych mechanizmach funkcjonowania przyrody, ponowne zalesianie przetrzebionych terenów, przywracanie naturalnych połączeń rzek z obszarami zalewowymi oraz odbudowa terenów podmokłych stwarza szanse przywrócenia utraconej równowagi w gospodarowaniu zasobami wodnymi świata.

Spółka Wod.-Kan. jest jedynym w Bełchatowie dostawcą wody dla mieszkańców naszego miasta. Bełchatowianie spożywają wodę ujmowaną z pokładu wodonośnego kredy górnej,  z 8 studni o głębokości 100-150m, wodę o bardzo dobrej jakości, bogatą w składniki mineralne. Parametry bełchatowskiej kranówki nie odbiegają od walorów smakowych kupowanych wód butelkowanych. Rocznie, na potrzeby mieszkańców miasta wydobywanych jest około 2,6 m3 wody.

Integralną częścią działalności spółki jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna prowadzona w bełchatowskich szkołach podstawowych i przedszkolach. Od kilku lat realizujemy autorski program  p.n:. „Woda – naturalne bogactwo świata ludzi, zwierząt i roślin”. Składa się on z kilku bloków tematycznych, które kierujemy do najmłodszych mieszkańców Bełchatowa. Ważnym przesłaniem projektu jest uzmysłowienie uczestnikom jak cennym darem natury jest woda i jak racjonalnie z niej korzystać. Dbałość o środowisko i propagowanie właściwych postaw ekologicznych w codziennym życiu to nasz wspólny obowiązek. Program pozwala  najmłodszym bełchatowianom poznać procesy zachodzące w środowisku oraz ich skutki. Zwiedzając  obiekty: laboratorium, ujęcie wody  i oczyszczalnię ścieków, dzieci mogą między innymi zobaczyć specyfikę i złożoność technologii, począwszy od wydobycia tego cennego surowca, poprzez jego uzdatnianie, wtłoczenie do sieci by następnie jako oczyszczony ściek ponownie wprowadzić do środowiska.

W ramach Dni Wody, placówki oświatowe odwiedziły pracownice naszego akredytowanego laboratorium prowadząc warsztaty i pogadanki na temat znaczenia wody. Poprzez obserwację, zabawę i ciekawe doświadczenia dzieci i młodzież uczą się skąd się bierze woda oraz jakie ma znaczenie dla życia ludzi, zwierząt  i roślin. Kluczowe jest więc rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zachowanie zasobów wodnych na Ziemi.

Również bełchatowskie szkoły i przedszkola przygotowały kampanię edukacyjną z okazji Dnia Wody. W jednej z nich, w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w AKADEMII BOLKA
I LOLKA, ul. Paderewskiego 3, w okolicznościowym przedstawieniu uczestniczył Jarosław Bryl – Wiceprezes WOD.-KAN. sp. z o.o.. Młodzi artyści w zabawny, przyciągający uwagę i zaprezentowali przedstawienie o roli wody w przyrodzie oraz jakie ma ona zastosowanie. Wszyscy bawili się przednio.

Informacja – problem z funkcjonowaniem poczty e-mail

Informujemy Państwa o występujących utrudnieniach z funkcjonowaniem poczty e-mail.

Prosimy o upewnienie się czy Państwa korespondencja przesłana do np. bok@wodkan-belchatow.pl dotarła i jest przetwarzana przez naszych pracowników.

Przypominany, że numer kontaktowy z Biurem Obsługi Klienta to 44 634 90 94, 44 634 90 93.

Przepraszamy za pojawiające się utrudnienia.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – laborant

Bełchatów,dn.21.03.2019r.

 

            Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul.Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko - LABORANT

 

Wymagania :

 • wykształcenie średnie techniczne kierunkowe lub wyższe techniczne kierunkowe
  - chemia, biochemia, biotechnologia lub pokrewne;
 • preferowane wykształcenie wyższe;
 • dobra znajomość wykonywania analiz fizykochemicznych wody i ścieków;
 • mile widziane doświadczenie w zakresie badania wody i ścieków oraz znajomość systemu zarządzania według PN-EN-ISO17025:2005;
 • biegła obsługa komputera – umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office w szczególności Excel;
 • sumienność, dokładność oraz dobra organizacja pracy;
 • odpowiedzialność, samodzielność, dyspozycyjność;
 • umiejętność współpracy z zespołem;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

Opis stanowiska:

 • praca w akredytowanym laboratorium, wykonywanie badań i pobieranie próbek do badań zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach i procedurach.

 

Informacje o warunkach pracy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (umowa na czas określony)
 • zatrudnienie w stabilnej firmie o wieloletniej tradycji
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej
 • list motywacyjny
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1)

 

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem ,,Nabór kandydatów na stanowisko - LABORANT” w siedzibie Spółki tj. Bełchatów, ul. Św. Faustyny kowalskiej 9, Kancelaria pokój 100 do 28.03.2019r do godz.1000

              

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”  celem realizacji procesu rekrutacji.

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent ds. Księgowości

Bełchatów, dn. 18.03.2019r.

 

           Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko:

Referent ds. Księgowości

 

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, systematyczność,
 • umiejętność obsługi komputera i programów biurowych,
 • komunikatywność,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • doświadczenie zawodowe mile widziane.

 

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • księgowanie faktur zakupu i innych dowodów księgowych,
 • prowadzenie rozrachunków,
 • księgowanie wyciągów bankowych,
 • prowadzenie windykacji należności.

 

Informacje o warunkach pracy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny),
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny,
 • zgoda na przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1).

 

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na stanowisko – Referent ds. Księgowości” w siedzibie Spółki, tj. Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100 do 22.03.2019r. do godz. 1200.

 

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”  celem realizacji procesu rekrutacji.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent w Biurze Obsługi Klienta

Bełchatów, dn. 04.03.2019r.

            Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko:

Referent w Biurze Obsługi Klienta 

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • wysoka kultura osobista,
 • nienaganna aparycja,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • doświadczenie zawodowe mile widziane.

 

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • przyjmowanie dokumentów składanych w Biurze Obsługi Klienta, prowadzenie ich ewidencji i nadzór nad terminami ich realizacji,
 • wystawianie faktur za usługi świadczone przez „WOD.-KAN.”,
 • przygotowywanie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 • obsługę odbiorców.

 

Informacje o warunkach pracy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny),
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny,
 • zgoda na przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1).

 

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na stanowisko–Referent w Biurze Obsługi Klienta” w siedzibie Spółki, tj. Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100 do 08.03.2019r. do godz. 900.

 

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”  celem realizacji procesu rekrutacji.

Umowa na budowę Zamkniętych Komór Fermentacyjnych podpisana!

W dniu 03.01.2019r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.w Bełchatowie została zawarta umowa na realizację robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem rozruchu technologicznego w ramach Kontraktu 01 pod nazwą: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”. Wykonawcą jest Instal Kraków S.A., z siedzibą w Krakowie, ul. Konstantego Brandla 1.
Wartość umowy wynosi 18 869 354,42 złotych netto. Przedmiotowa inwestycja ma priorytetowe znaczenie dla Spółki, ponieważ prowadzony obecnie proces fermentacji osadu w dwóch Otwartych Basenach Fermentacyjnych (OBF) jest procesem przestarzałym. Proces fermentacji psychrofilowej w OBF-ach, zostanie zastąpiony procesem fermentacji mezofilowej w dwóch Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych (ZKF),  która przebiegać będzie w temperaturze ok. 36 °C. Tak prowadzony proces fermentacji osadów metodą beztlenową pozwoli na ujęcie powstającego biogazu i skierowanie go do dalszej przeróbki w celu produkcji energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej, która będzie wykorzystana na potrzeby własne oczyszczalni. Realizacja przedmiotowej inwestycji ograniczy powstawanie związków złowonnych i zmniejszy emisję odorów z oczyszczalni ścieków. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w styczniu 2021 roku. Kontrakt 01 realizowany jest w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.