Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor w Biurze Obsługi Zarządu

Bełchatów, dn. 09.01.2020r.

          Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie,
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektor w Biurze Obsługi Zarządu

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, systematyczność,
 • umiejętność obsługi komputera i programów biurowych,
 • komunikatywność,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • doświadczenie zawodowe mile widziane.

 

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • prowadzenie sekretariatu Spółki,
 • wykonywanie czynności korespondencyjnych,
 • prowadzenie kontroli terminów (narad, konferencji, spotkań itp.) ustalonych przez Zarząd Spółki,
 • współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi zakładu w celu zapewnienia wykonywania zadań.

 

Informacje o warunkach pracy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny),
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny,
 • zgoda na przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1).

 

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na stanowisko

– Inspektor w Biurze Obsługi Zarządu” w siedzibie Spółki, tj. Bełchatów,
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100 do 17.01.2020r. do godz. 1200.

 

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio
z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”  celem realizacji procesu rekrutacji.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. Księgowości

Bełchatów, dn. 09.01.2020r.

         Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie,
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektor ds. Księgowości

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe - ekonomia,
 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, systematyczność,
 • umiejętność pracy w systemie finansowo-księgowym oraz aplikacjach biurowych,
 • komunikatywność,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • doświadczenie zawodowe.

 

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • księgowanie faktur zakupu i innych dowodów księgowych,
 • prowadzenie rozrachunków,
 • księgowanie wyciągów bankowych,
 • prowadzenie windykacji należności.

 

Informacje o warunkach pracy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny),
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).

 

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na stanowisko

– Inspektor ds. Księgowości” w siedzibie Spółki, tj. Bełchatów,
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100 do 17.01.2020r. do godz. 1200.

 

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio
z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”  celem realizacji procesu rekrutacji.

Kolejna ważna inwestycja zrealizowana. Modernizacja magistrali wodociągowej dobiegła końca.

    Zakończyła się trwająca rok modernizacja magistrali wodociągowej DN 800 od Stacji Uzdatniania Wody do ul. Sienkiewicza oraz magistrali DN 500 na odcinku od hali odżelaziaczy do granic działki Ujęcia Wody. Są to najważniejsze odcinki sieci wodociągowej, która zaopatruje w wodę mieszkańców Bełchatowa.

    - Modernizacja magistrali wodociągowej to jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach przez naszą Spółkę. Zapewni ona bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta i ograniczy występowanie awarii, co istotnie wpłynie na poprawę efektywności całego systemu wodociągowego w Bełchatowie. Zastosowana do renowacji technologia rękawa szklanego charakteryzuje się bardzo długą żywotnością, dzięki czemu magistrala nie będzie wymagała modernizacji przez następne dziesięciolecia – powiedział Piotr Pierzchała – Prezes Zarządu „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. w Bełchatowie.

    Renowacja przeprowadzona została w nowoczesnej technologii z wykorzystaniem metody rękawa z włókna szklanego utwardzanego na miejscu promieniami UV (CIPP UV, ang. Cured in Place Pipe). Łączna długość zmodernizowanej magistrali wynosi ponad 2,4 km, co sprawia,  że  jest to największa na świecie instalacja wykonana na wodociągu w tej technologii. W ramach zadania przeprowadzono również renowację zlokalizowanych na magistrali 4 komór wodociągowych z zastosowaniem cienkościennych paneli GRP wykonanych z włókna szklanego.

    Wykonawcą robót było Konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J. i INSTBUD Sp. z o.o. z Nieznanowic oraz PPHU AKWA z Zabrza, a wartość całej inwestycji wyniosła 9 379 000,00 zł netto.

     Przedsięwzięcie zostało wykonane w ramach Kontraktu 04 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Bełchatowa”, wchodzącego w skład Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej  na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przerwa w dostawie wody – awaria wodociągu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje odbiorców, że w dniu 14.11.2019 r., w związku z awarią sieci wodociągowej na Os. Okrzei wystąpiła czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostały objęte budynki na Os. Okrzei bloki nr: 11, 12, 13, 14, 15 oraz domki jednorodzinne – Os. Okrzei od 10 A do 10 L (podstawiono dwa beczkowozy).

Przewidywany termin przywrócenia dostawy wody – godziny wieczorne w dniu 14.11.2019 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Bezwykopowa modernizacja głównych kolektorów sanitarnych miasta zakończona

    Zakończyły się trwające niespełna rok prace związane z przebudową metodą bezwykopową głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej w Bełchatowie. Pierwszy ze zmodernizowanych odcinków, tj. od ul. Rotmistrza Pileckiego do Oczyszczalni ścieków, liczy ok. 2,2 km długości, natomiast drugi - od placu zabaw na Osiedlu Okrzei do ul. Staszica – ok. 0,7 km. Łącznie pracom modernizacyjnym poddane zostało blisko 3 km sieci kanalizacyjnej.

    Do renowacji został użyty rękaw z włókna szklanego utwardzany na miejscu promieniami UV (CIPP UV, ang. Cured in Place Pipe). Roboty wykonane zostały w zakresie średnic od 600 mm do 1200 mm. Renowacji z zastosowaniem cienkościennych paneli GRP wykonanych z włókna szklanego poddano również ponad 50 studni kanalizacyjnych. Prace prowadzone w tej technologii nie były uciążliwe dla mieszkańców miasta,  ponieważ instalacje rękawa wprowadzane zostały do kanałów sanitarnych poprzez istniejące studnie kanalizacyjne, bez konieczności wykonywania wykopów.

    Wartość całej inwestycji wyniosła 9 830 775,00 zł brutto, z czego 6 793 625,00 zł stanowi dotacja unijna.

    Należy podkreślić, że kolektory sanitarne, które zostały poddane przebudowie metodą bezwykopową, były w wysokim stopniu zanieczyszczone i w złym stanie technicznym (fot. poniżej),
a ich renowacja przyczyni się do poprawy jakości środowiska wodno – gruntowego poprzez ograniczenie napływu wód infiltracyjnych do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz do ochrony wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami.

    Prace zostały wykonane w ramach Kontraktu 03 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”,
wchodzącego w skład Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej
na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych coraz bardziej zaawansowana

      W dniu 30.09.2019r. dokonano protokolarnego odbioru drugiego etapu robót budowlanych w ramach Kontraktu 01 pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

      Postęp prac jest zgodny z zaplanowanym Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, większość robót konstrukcyjno – budowlanych została już zakończona. Największe wrażenie wywierają
dwie wybudowane ponad 17 metrowe Zamknięte Komory Fermentacyjne, w których Wykonawca – firma Instal Kraków S.A., z siedzibą w Krakowie, ul. Konstantego Brandla 1 – zamontował już najważniejszą część instalacji technologicznej, tj. nowoczesne mieszadła z rurą centralną.

     Realizacja tej inwestycji ma za zadanie ograniczyć powstawanie związków złowonnych na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie, co przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców naszego Miasta. Pozwoli również Spółce na odzysk energii z powstającego w ZKF biogazu, dzięki budowie instalacji biogazowej. Tak powstała energia, zarówno cieplna, jak i elektryczna, będzie wykorzystywana
na potrzeby własne Oczyszczalni ścieków.  

     Zakończenie wszystkich prac wraz z rozruchem technologicznym planowane jest w styczniu 2021 roku.

     Wartość Kontraktu wynosi 18 869 354,42 złotych netto.  

     Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”.