Zakończono I etap prac w ramach budowy Zamkniętych Komór Fermentacyjnych

Na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie zakończono pierwszy z zaplanowanych czterech etapów robót budowlanych związanych z budową instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych. Zakończenie czwartego etapu robót zgodnie z zawartą umową planowane jest w maju 2020r. Ostatnim, piątym etapem inwestycji, będzie rozruch technologiczny wybudowanej instalacji, który potrwa osiem miesięcy. Zakończenie realizacji całego Kontraktu planowane jest
w styczniu 2021 roku.

Generalnym Wykonawcą robót jest Instal Kraków S.A., akcje firmy emitowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych, a siedziba mieści się w Krakowie przy ul. Konstantego Brandla 1.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ma priorytetowe znaczenie dla Spółki „WOD.-KAN.”, ponieważ prowadzony obecnie proces fermentacji osadu w dwóch Otwartych Basenach Fermentacyjnych (OBF) jest technologicznie przestarzały. Proces fermentacji psychrofilowej w OBF-ach, zostanie zastąpiony procesem fermentacji mezofilowej w dwóch Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych,  która przebiegać będzie w temperaturze ok. 36 °C. Tak prowadzony proces fermentacji osadów metodą beztlenową pozwoli na ujęcie powstającego biogazu i skierowanie go do dalszej przeróbki w celu produkcji energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej, która będzie wykorzystana na potrzeby własne oczyszczalni.

Realizacja tego Kontraktu ograniczy powstawanie związków wonnych i w znacznym stopniu je zredukuje. Należy podkreślić, że inwestycja ta jest również niezwykle istotna ze społecznego punktu widzenia, gdyż przyczyni się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców naszego miasta. Budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych zakończy trwający kilka lat proces modernizacji ciągu osadowego Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie i sprawi, że każdy jego etap będzie realizowany przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych dostępnych aktualnie na rynku.

Kontrakt 01 pod nazwą: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie” realizowany jest w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa –
etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – LABORANT

Bełchatów, dn.03.06.2019r.

 

 

 

            Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko - LABORANT

 

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe techniczne - chemia, inżynieria chemiczna, biochemia, biotechnologia, lub pokrewne;
 • mile widziane doświadczenie w zakresie badania wody i ścieków oraz znajomość systemu zarządzania według PN-EN-ISO17025:2005;
 • biegła obsługa komputera – umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office w szczególności Excel;
 • sumienność, dokładność oraz dobra organizacja pracy;
 • odpowiedzialność, samodzielność, dyspozycyjność;
 • umiejętność współpracy z zespołem;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

Opis stanowiska:

 • praca w akredytowanym laboratorium, wykonywanie badań i pobieranie próbek do badań zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach i procedurach.

 

Informacje o warunkach pracy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (umowa na czas określony)
 • zatrudnienie w stabilnej firmie o wieloletniej tradycji
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej
 • list motywacyjny
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1)

 

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem ,,Nabór kandydatów na stanowisko - LABORANT” w siedzibie Spółki tj. Bełchatów, ul. Św. Faustyny kowalskiej 9, Kancelaria pokój 100 do 12.06.2019r do godz.1200

              

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”  celem realizacji procesu rekrutacji.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Elektryk – Kierowca

Bełchatów, dn. 27.05.2019r.

 

            Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko:

 

Elektryk - Kierowca  

 

Wymagania niezbędne:

 • świadectwo kwalifikacyjne „E” dla:

grupa I – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną

       - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie większym niż 1kV,

 • prawo jazdy kat. B
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:  

 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • mile widziana ważna książeczka zdrowia i doświadczenie na podobnych stanowisku pracy.

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • eksploatację, konserwację i naprawę wszelkich urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność Spółki, a w szczególności:

         - urządzeń elektrycznych wchodzących w układ procesu oczyszczania ścieków, wydobywania, uzdatniania i dostarczania wody,

 • eksploatację samochodu służbowego

 

Informacje o warunkach pracy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny,
 • zgoda na przetwarzanie danych (załącznik nr 1).

 

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na stanowisko – Elektryk - Kierowca” w siedzibie Spółki, tj. Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100 do 15.06.2019r. do godz. 1200.

 

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio
z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”  celem realizacji procesu rekrutacji.”

 

Trwa bezwykopowa modernizacja magistrali wodociągowej miasta

      Od początku listopada 2018r. trwają prace związane z modernizacją magistrali wodociągowej DN 800 od Stacji Uzdatniania Wody do ul. Sienkiewicza oraz magistrali DN 500 na odcinku od hali odżelaziaczy do granic działki Ujęcia Wody. Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna – Lider konsorcjum, z siedzibą w Nieznanowicach oraz INSTBUD Sp. z o.o. – partner konsorcjum, z siedzibą w Nieznanowicach i PPHU AKWA – partner konsorcjum, z siedzibą w Zabrzu.

      Renowacja prowadzona jest w nowoczesnej technologii z wykorzystaniem metody rękawa z włókna szklanego utwardzanego na miejscu promieniami UV (CIPP UV, ang. Cured in Place Pipe).Długość magistrali wodociągowej planowanej do modernizacji wynosi ok. 2,4 km.

      Z informacji uzyskanych od producenta rękawa wynika, że jest to największa na świecie instalacja wykonana na wodociągu w tej technologii. W ramach zadania zostanie również przeprowadzona renowacja 4 komór wodociągowych z zastosowaniem cienkościennych paneli GRP wykonanych z włókna szklanego.

      Modernizacja sieci wodociągowej przyczyni się do ograniczenia strat wody w sieci wodociągowej i zracjonalizuje pobór wody z ujęcia, a także zwiększy niezawodność zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną dobrej jakości. Ponadto znacznie zmniejszy się ilość występujących coraz częściej awarii sieci wodociągowej.

      Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2019r. 

      Kontrakt 04 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Bełchatowa”, w zakres którego wchodzi przedmiotowa inwestycja, realizowany jest w ramach Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.