Zakończono kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jasińskiego i Frątczak

    Zakończyły się prace związane z drugim etapem budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jasińskiego i Frątczak w Bełchatowie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „Sanel” Zaniewicz Spółka Jawna z Bełchatowa.

   W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 323,45 m wraz z wyprowadzeniami o długości 134,05 m. Koszt przedsięwzięcia to 211 374,87 zł brutto.

    Zadanie zrealizowane zostało w ramach Kontraktu 06 –  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jasińskiego - etap II”, wchodzącego w skład Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

    Realizacja inwestycji wywarła pozytywny wpływ na ochronę wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami, a także przyczyniła się do podwyższenia standardu życia mieszkańców miasta oraz do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych przedsięwzięciem.