Plan inwestycyjny gospodarki wodno ściekowej

Plan inwestycyjny gospodarki wodno ściekowej

 

                Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod. – Kan.” Sp. z o.o. w Bełchatowie w ciągu najbliższych trzech lat planuje przeznaczyć na inwestycje ponad 13,5 miliona złotych. Uchwałę zatwierdzającą wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki podjęła Rada Miejska Bełchatowa. Środki finansowe na realizację inwestycji będą pochodziły z środków własnych Spółki tj. z odpisów amortyzacyjnych zaplanowanych na lata 2017 – 2019. W tym okresie zaplanowano m.in. budowę, rozbudowę i modernizację urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych, zakupy środków trwałych umożliwiających Spółce właściwą realizację zadań, gwarantujące mieszkańcom pełną dostępność wody o odpowiedniej jakości oraz odbiór ścieków i ich zagospodarowanie z poszanowaniem środowiska naturalnego.

            Mając na uwadze bezpieczeństwo dostaw wody w roku bieżącym Spółka „Wod. – Kan.” wykona modernizacje budynków rozdzielni na studniach głębinowych nr 8, 9, i 10 oraz rozpocznie modernizację systemu monitoringu wszystkich obiektów. W celu zwiększenia potencjału wydobywczego wody modernizacji poddane zostaną studnie nr 7 i 10. Od tego roku Spółka rozpoczyna realizację projektu obejmującego modernizację głównej magistrali wodociągowej, zasilającej miasto w wodę, która powstała w latach 70 poprzedniego wieku. Jest to jedno z newralgicznych zadań przed którym stoi Spółka w najbliższych latach, celem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody. Modernizacja rurociągów wody uzdatnionej pomiędzy zbiornikami a pompownią poprzedzi modernizację samych zbiorników wody uzdatnionej, która jest zaplanowana na lata 2018-2019. Od ubiegłego roku trwa proces modernizacji odżelaziaczy na Ujęciu Wody „Myszaki”, co gwarantuje odpowiednią jakość wody. Co roku, przez najbliższe lata jedna, góra dwie instalacje będą poddawane pracom, które zapewnią ich skuteczne funkcjonowanie przez kolejnych kilkanaście lat. W najbliższym czasie nie zabraknie również budowy nowych sieci wodociągowych, a zakres tych planów jest zbieżny z polityką rozwoju infrastruktury miasta oraz wnioskami mieszkańców.

            Na dzień dzisiejszy miasto Bełchatów skanalizowane jest w ok. 95%. Potrzeby rozbudowy sieci kanalizacyjnej, będące efektem rozwoju budownictwa mieszkaniowego są przez Prezydenta Bełchatowa i władze Spółki bardzo wnikliwie analizowane, tak aby poniesione na ten cel nie małe, niezbędne nakłady inwestycyjne, pozwoliły na podłączenia do kanalizacji miejskiej maksymalnej ilości nieruchomości. Z myślą o rozwoju budownictwa jednorodzinnego w roku bieżącym Spółka „Wod. – Kan.” planuje wykonanie projektów na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Grażyny, Piotrkowskiej, Jasińskiego (etap II), Wichrowej. Termin realizacji tych zadań uzależniony jest od zebrania deklaracji właścicieli nieruchomości o podłączeniu się do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku ul. Wichrowej dodatkowo od porozumienia z władzami gminy Bełchatów o wspólnej realizacji inwestycji, która ma służyć zarówno mieszkańcom części miejskiej jak i wiejskiej Bełchatowa.

            Celem zintensyfikowania działań inwestycyjnych Spółka będzie ubiegała się o pozyskanie środków europejskich z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadań w zakresie gospodarki wodno ściekowej. Wszystkie zadania obejmują kwotę 31 milionów złotych, a ich realizacja w przypadku pozytywnej oceny wniosku aplikacyjnego jest zakładana na lata 2017 – 2020.. W ramach tego projektu planowane jest:

 • wybudowanie Zamkniętych Komór Fermentacyjnych, które zastąpią przestarzałe technologicznie Otwarte Baseny Fermentacyjne. Zadanie to w sposób bardzo istotny ma pomóc również w ograniczeniu emisji odorów przez Oczyszczalnię Ścieków;
 • modernizacja części głównej magistrali wodociągowej;
 • modernizacji części głównego kolektora sanitarnego;
 • budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnych w ul. Jasińskiego (etap I), Groszkowskiego, Mokrej i Kolejowej.

Wymienione powyżej zadania inwestycyjne mają strategiczne znaczenie dla Spółki ponieważ pozwolą nam:

 • wprowadzenie technologii umożliwiajacej odzysk biogazu w procesie stabilizacji osadów ściekowych, a następnie jego wykorzystanie do produkcji ciepła i energii elektrycznej w ilości częściowo pokrywające potrzeby własne oczyszczalni,
 • dostosowanie procesu stabilizacji osadów na Oczyszczalni ścieków do nowoczesnych standardów obowiązujących w większości oczyszczalni ścieków w kraju,
 • zmniejszenie oddziaływania odorowego na środowisko dzięki zmianie sposobu fermentacji osadów z psychrofilowej na mezofilową oraz hermetyzację procesu stabilizacji osadów,
 • zmniejszenie zawartości związków organicznych w osadzie, co docelowo w procesie ich suszenia w halach spowoduje zmniejszenie ilości związków złowonnych (odorów), uwalnianych wraz z parą wodną do powietrza,
 • ochronę wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami, ograniczenie eksfiltracji ścieków do gleby,
 • ograniczenie napływu wód infiltracyjnych i przypadkowych do kanalizacji,
 • ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej,
 • zmniejszenie awaryjności sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej,
 • podłączenie do nowo wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnych mieszkańców Aglomeracji Bełchatów.