Budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych zakończona! Pora na rozruch technologiczny

      W maju br. zakończyły się roboty budowlane związane z realizacją Kontraktu 01 pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

      W dniu 29.05.2020r. nastąpił protokolarny odbiór końcowy robót budowlanych, wykonanych w ramach umowy zawartej pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji  „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie a Wykonawcą - firmą Instal Kraków S.A. W tym etapie zostały wykonane prace wykończeniowe, roboty elektryczne i część prac programistycznych, a także drogi dojazdowe, opaski, zieleń.

     - Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych to długo wyczekiwana inwestycja - jedna z najważniejszych zrealizowanych w ostatnich latach - niezwykle istotna dla mieszkańców naszego Miasta. Przedsięwzięcie ma za zadanie zmniejszyć oddziaływanie odorowe oczyszczalni ścieków, co niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości powietrza  w naszym otoczeniu – podkreśliła Prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.

     - Dwa obecnie funkcjonujące Otwarte Baseny Fermentacyjne zostaną wyłączone z eksploatacji a przestarzały proces fermentacji psychrofilowej zostanie zastąpiony procesem fermentacji mezofilowej w dwóch Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych, co pozwoli ograniczyć emisję związków złowonnych do atmosfery. Dzięki wybudowaniu instalacji będziemy mogli ujmować powstający biogaz i zużywać go do produkcji skojarzonej energii cieplnej i elektrycznej w celu wykorzystania jej na potrzeby własne oczyszczalni. Pomimo nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej przyszło nam prowadzić inwestycję, związanej  z trwającą pandemią koronawirusa, udało nam się zrealizować zamierzone cele – powiedział Piotr Pierzchała – Prezes Zarządu „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. w Bełchatowie.

      Następnym krokiem będzie uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów, po czym będzie można przystąpić do rozruchu technologicznego. Jednocześnie prowadzone będą prace programistyczne, aby zapewnić optymalne nastawy wszystkich urządzeń technologicznych.

      Zgodnie z zapisami umowy zawartej z Wykonawcą inwestycja zakończy się w styczniu 2021r.

      Kontrakt 01 jest realizowany w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, a jego wartość wynosi 18 869 354,42 złotych netto.