Zakończono ostatni etap kluczowej inwestycji. Zielona energia z biogazu powstaje już na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie.

      Z wynikiem pozytywnym zakończył się rozruch technologiczny - ostatni etap realizacji trwającego dwa lata Kontraktu 01 pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych  na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”. W ramach inwestycji wybudowano instalację składającą się m.in. z dwóch szczelnie przykrytych kopułami zbiorników - Zamkniętych Komór Fermentacyjnych (ZKF) oraz z instalacji biogazowej. Każda z wybudowanych komór ma wysokość ponad 17 m, średnicę 12,60 m i pojemność ok. 2000 m3.

      Wewnątrz ZKF osad podgrzewany jest do temperatury 37-38°C i mieszany mieszadłem z rurą centralną, zamontowanym w  centralnej części kopuły. Proces fermentacji mezofilowej trwa około 36 dni. W tym czasie gaz zbierający się w górnej części zbiornika przekierowywany jest najpierw do instalacji odsiarczającej, a następnie do zbiornika membranowego przypominającego olbrzymi balon, o pojemności ok. 1500 m3. Stamtąd kierowany jest na stację uzdatniania biogazu, a dalej na odbiorniki biogazu – agregaty kogeneracyjne lub kocioł olejowo-biogazowy. Ewentualny nadmiar biogazu spalany jest w pochodni. Wybudowana instalacja biogazowa produkuje dziennie obecnie ponad 2 tys. m³ biogazu, a następnie spala go w układzie kogeneracyjnym, gdzie uzyskiwana jest skojarzona energia elektryczna i cieplna. W chwili obecnej średnia produkcja energii elektrycznej wynosi ok. 200 kW/h, natomiast cieplnej ok. 300 kW/h.

      Energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni ścieków do zasilania urządzeń wykorzystywanych do przeróbki osadów ściekowych i technologii oczyszczalni ścieków. Energia cieplna natomiast wykorzystywana jest na cele technologiczne w zakresie ogrzewania ZKF i słonecznej suszarni osadów.

      - Przestarzały proces fermentacji psychrofilowej - dotychczas prowadzony w dwóch Otwartych Basenach Fermentacyjnych - dzięki wybudowanej instalacji został zastąpiony procesem fermentacji mezofilowej w ZKF, co w perspektywie przyczyni się do ograniczenia emisji związków złowonnych do atmosfery i poprawi komfort życia mieszkańców naszego miasta – podkreślił Piotr Pierzchała – Prezes Zarządu „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. w Bełchatowie.

      Kontrakt 01 został zrealizowany w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a jego wartość wyniosła zgodnie z umową 18 869 354,42 złotych netto.