Zakończono I etap prac w ramach budowy Zamkniętych Komór Fermentacyjnych

Na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie zakończono pierwszy z zaplanowanych czterech etapów robót budowlanych związanych z budową instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych. Zakończenie czwartego etapu robót zgodnie z zawartą umową planowane jest w maju 2020r. Ostatnim, piątym etapem inwestycji, będzie rozruch technologiczny wybudowanej instalacji, który potrwa osiem miesięcy. Zakończenie realizacji całego Kontraktu planowane jest
w styczniu 2021 roku.

Generalnym Wykonawcą robót jest Instal Kraków S.A., akcje firmy emitowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych, a siedziba mieści się w Krakowie przy ul. Konstantego Brandla 1.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ma priorytetowe znaczenie dla Spółki „WOD.-KAN.”, ponieważ prowadzony obecnie proces fermentacji osadu w dwóch Otwartych Basenach Fermentacyjnych (OBF) jest technologicznie przestarzały. Proces fermentacji psychrofilowej w OBF-ach, zostanie zastąpiony procesem fermentacji mezofilowej w dwóch Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych,  która przebiegać będzie w temperaturze ok. 36 °C. Tak prowadzony proces fermentacji osadów metodą beztlenową pozwoli na ujęcie powstającego biogazu i skierowanie go do dalszej przeróbki w celu produkcji energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej, która będzie wykorzystana na potrzeby własne oczyszczalni.

Realizacja tego Kontraktu ograniczy powstawanie związków wonnych i w znacznym stopniu je zredukuje. Należy podkreślić, że inwestycja ta jest również niezwykle istotna ze społecznego punktu widzenia, gdyż przyczyni się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców naszego miasta. Budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych zakończy trwający kilka lat proces modernizacji ciągu osadowego Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie i sprawi, że każdy jego etap będzie realizowany przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych dostępnych aktualnie na rynku.

Kontrakt 01 pod nazwą: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie” realizowany jest w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa –
etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.