Wyniki badania stężeń związków złowonnych w powietrzu

W ostatnich dniach do Zakładu „WOD. – KAN.” wpłynęły wyniki pomiarów imisji (rzeczywistych stężeń substancji w powietrzu). Badania wykonano w pierwszej połowie czerwca na zlecenie Spółki w 2 punktach zlokalizowanych na terenie oczyszczalni oraz ośmiu punktach na terenie miasta w miejscach najbardziej narażonych na negatywne oddziaływanie zapachowe oczyszczalni.

Próbki zostały pobrane na wysokości 2,5 – 3,5m od powierzchni ziemi. Całość prac związanych z poborem wszystkich związków złowonnych wykonało Laboratorium Branży Ochrony Środowiska SGS Polska Sp. z o.o. posiadające certyfikat akredytacji PCA. Analizę w zakresie siarkowodoru, amoniaku i merkaptanów wykonało Laboratorium SGS Italia S.p.A. również posiadające certyfikat akredytacji.

W celu określenia stężeń amoniaku i siarkowodoru została zastosowana metoda pasywnego pobierania próbek powietrza oparta na zjawisku samoistnej dyfuzji gazów oraz ich pochłanianiu na odpowiednim absorbencie. Natomiast do oznaczeń merkaptanów zastosowano technikę polegającą na pochłanianiu przez butlę gazu poprzez podciśnienie ustawione wcześniej za pomocą odpowiedniego zaworu.

Na podstawie analizy wyników badań laboratoryjnych próbek powietrza nie stwierdzono przekroczeń wartości odniesienia uśrednionych dla jednej godziny oraz dla roku kalendarzowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, co nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że nie odnotowano negatywnych zapachów pochodzących z procesów technologicznych oczyszczania ścieków i suszenia osadów.

Wiedząc, że bardzo istotną zmienną, wpływającą na intensywność uciążliwości odorowych, odczuwanych przez mieszkańców Bełchatowa, są m.in. warunki atmosferyczne, Spółka „WOD. – KAN.” w kolejnych miesiącach będzie powtarzać badania immisji, wespół z badaniami olfaktometrycznymi, w celu monitorowania skali negatywnego oddziaływania oczyszczalni oraz przygotowania danych będących podstawą do odpowiedniego doboru urządzeń i instalacji, które w trakcie realizowanych w niedalekiej przyszłości inwestycji pozwolą w możliwie największy sposób ograniczyć emisję związków złowonnych przez suszarnie osadu oraz inne urządzenia ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków.