Wykonano połączenie sieci wodociągowej od ulicy Grabowej do strefy przemysłowej w rejonie ul. Czaplinieckiej

   Zakończyły się prace związane z budową sieci wodociągowej łączącej wodociąg w ul. Grabowej z wodociągiem zlokalizowanym w rejonie strefy przemysłowej.  Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „Sanel” Zaniewicz Spółka Jawna z Bełchatowa.

    W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową o długości ok. 570 m. Koszt przedsięwzięcia to 527 670,00 zł brutto.

   Realizacja zadania umożliwiła utworzenie tzw. sieci pierścieniowej, która zapewni zaopatrzenie w wodę dużego fragmentu miasta z dwóch stron, co wpłynie na poprawę jakości i ciśnienia dostarczanej mieszkańcom wody. Ponadto ze względu na lokalizację w rejonie strefy przemysłowej, została podniesiona atrakcyjność regionu dla inwestorów poprzez udostępnienie kompletnej infrastruktury technicznej na przedmiotowym terenie.

   Inwestycja zrealizowana została w ramach Kontraktu 07 pn.: „Wykonanie połączenia sieci wodociągowej od ulicy Grabowej do strefy przemysłowej w rejonie ulicy Czaplinieckiej”, wchodzącego w skład Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

   Wykonanie tego zadania jest kontynuacją działań Spółki zmierzających do poprawy efektywności funkcjonowania systemu sieci wodociągowej i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Bełchatowa, które zostały rozpoczęte poprzez realizację Kontraktu 04 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Bełchatowa”, w ramach którego została przeprowadzona renowacja głównej magistrali wodociągowej w mieście.