Wod Kan pozyskał na inwestycje niemal 20 milionów zł dotacji z NFOŚ i GW

Wod Kan  pozyskał na inwestycje niemal 20 milionów zł dotacji z NFOŚ i GW

W piątek 12.01.2018r. w Warszawie, w  siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zarząd Spółki „Wod. – Kan.” podpisał umowę na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa – etap II”. Wartość całego projektu projektu oszacowano na 31 milionów złotych netto,

z czego niemal 20 milionów złotych pochodzić będzie z unijnej dotacji, a budżet projektu uzupełni wkład własny spółki w postaci pożyczki z środków NFOŚ i GW. Największym zadaniem w ramach zawartej umowy dofinansowanej z POIiŚ 2014 -2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, jest budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych, które mają w przyszłości w bardzo istotnym stopniu zminimalizować emisję odorów z Oczyszczalni Ścieków, zastępując w procesie technologicznym przestarzałe Otwarte Baseny Fermentacyjne, które funkcjonują na Oczyszczalni od początku jej uruchomienia tj. lat 70 poprzedniego wieku. Przetarg na budowę Zamkniętych Komór Fermentacyjnych zostanie ogłoszony w najbliższych tygodniach. Projekt zakłada również modernizację metodą bezwykopową kilkukilometrowego odcinka głównego kolektora sanitarnego, jak również głównej magistrali wodociągowej. Zadania te są bardzo istotne z punktu widzenia poprawy stanu technicznego sieci, stanowiących podstawę bezpieczeństwa dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Bełchatowa. Uzupełnieniem całego projektu jest budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Jasińskiego, Mokrej, Kolejowej i Groszkowskiego. Planowany termin zakończenia wszystkich przedsięwzięć ustalono na czerwiec 2020 roku.

Aktualnie realizowany projekt jest kontynuacją zakończonego w październiku 2016 roku pierwszego etapu budowy i modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Bełchatowa, który ostatecznie zamknął się kwotą całkowitą ponad 111 milionów złotych netto, przy dofinansowaniu z środków unijnych w wysokości ponad 61,7 miliona złotych.

 

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1164,nfosigw-po-raz-drugi-dofinansuje-system-wod-kan-belchatowa.html

 

Bełchatów 15.01.2018