W dniu 11.04.2018 w siedzibie Spółki odbyło się kolejne spotkanie Społecznego Zespołu Konsultacyjno-Informacyjnego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele WIOŚ, PSSE, Urzędu Miasta, PGM, Straży Miejskiej.

Celem spotkania było zebranie informacji od zaproszonych gości dotyczących  zgłaszanych do nich skarg, zdarzeń, dotyczących uciążliwości złowonnej wyczuwalnej na terenie Miasta Bełchatowa.

Przedstawiciele zaproszonych instytucji stwierdzili, że w ostatnim czasie odnotowano pojedyncze zgłoszenia dotyczące uciążliwości złowonnej. Jedno zgłoszenie (do WIOŚ) dotyczyło  zdarzenia które miało miejsce w dniu 10.03.2018. Spółka wyjaśniła, że źródłem tego zapachu, wyczuwalnego szczególnie  na osiedlu Binków, była awaria robota, co skutkowało brakiem mieszania osadu w hali i nadmierną emisje substancji złowonnych do powietrza.

Drugie zgłoszenie (otrzymane przez Urząd Miasta) dotyczyło sytuacji która miała miejsce w dniu 10.04.2018 w okolicach Galerii Olimpia. Jednakże Spółka wyjaśniła że w tej konkretnej sytuacji źródło tego odoru pochodziło z ul. Przemysłowej.

Zostały również omówione inne przykłady które negatywnie  wpływają na jakość powietrza w Bełchatowie którego źródłem nie jest Oczyszczalnia Ścieków (min. zdarzenie które miało miejsce w dniu spotkania i dotyczyło wyczuwania odoru w rejonie ulicy Piłsudskiego). W tym przypadku źródłem nieprzyjemnych zapachów było rozpoczęcie produkcji rolnej na terenach przyległych do miasta w części północnej.

Omówiono również przygotowania Oczyszczalni Ścieków do sezonu wiosenno-letniego pod kątem maksymalnego ograniczenia emisji substancji złowonnych, będących wynikiem procesu technologicznego oczyszczającego ścieki.

Generalnie uczestnicy spotkania uznali, że w ostatnim roku kalendarzowym jest wyraźnie zauważalny postęp w ograniczaniu uciążliwości odorowych i nieprzyjemnych zapachów. Jeżeli już takie sytuacje występują to są one odczuwalne w powietrzu sporadycznie i przez krótki okres czasu (do kilkudziesięciu minut ).

Spółka przedstawiła również aktualny status realizacji  inwestycji związanej z budową Zamkniętych Komór Fermentacyjnych. Na obecnym etapie Spółka ocenia otrzymane oferty dotyczące budowy ZKF oraz planuje wystartować z robotami budowlanymi w miesiącu czerwcu tego roku. Planowany termin zakończenia przedmiotowej inwestycji szacuje się na  rok 2020.