Trwa bezwykopowa modernizacja magistrali wodociągowej miasta

      Od początku listopada 2018r. trwają prace związane z modernizacją magistrali wodociągowej DN 800 od Stacji Uzdatniania Wody do ul. Sienkiewicza oraz magistrali DN 500 na odcinku od hali odżelaziaczy do granic działki Ujęcia Wody. Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna – Lider konsorcjum, z siedzibą w Nieznanowicach oraz INSTBUD Sp. z o.o. – partner konsorcjum, z siedzibą w Nieznanowicach i PPHU AKWA – partner konsorcjum, z siedzibą w Zabrzu.

      Renowacja prowadzona jest w nowoczesnej technologii z wykorzystaniem metody rękawa z włókna szklanego utwardzanego na miejscu promieniami UV (CIPP UV, ang. Cured in Place Pipe).Długość magistrali wodociągowej planowanej do modernizacji wynosi ok. 2,4 km.

      Z informacji uzyskanych od producenta rękawa wynika, że jest to największa na świecie instalacja wykonana na wodociągu w tej technologii. W ramach zadania zostanie również przeprowadzona renowacja 4 komór wodociągowych z zastosowaniem cienkościennych paneli GRP wykonanych z włókna szklanego.

      Modernizacja sieci wodociągowej przyczyni się do ograniczenia strat wody w sieci wodociągowej i zracjonalizuje pobór wody z ujęcia, a także zwiększy niezawodność zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną dobrej jakości. Ponadto znacznie zmniejszy się ilość występujących coraz częściej awarii sieci wodociągowej.

      Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2019r. 

      Kontrakt 04 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Bełchatowa”, w zakres którego wchodzi przedmiotowa inwestycja, realizowany jest w ramach Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.