Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które obowiązywać będą na terenie Miasta Bełchatowa w okresie od 01 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r.

Zgodnie z art. 24 ust.7  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 (tj. Dz. U. z 2015r., poz.139 z późn.zm.)

w związku z podjęciem w dniu 30 marca 2017r. Uchwały Nr XXXIII/283/17  Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie Miasta Bełchatowa

na okres od dnia  01 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie ogłasza Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

które obowiązywać będą na terenie Miasta Bełchatowa   w  okresie od 01 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r.

 

 

 1. Rodzaje prowadzonej działalności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji Spółki. Zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

„WOD.- KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie prowadzi działalność na podstawie:

 • zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielonego w dniu 27.05.2002r. na czas nieokreślony – Decyzja Znak WM.703-1/1/2002 z dnia 27.05.2002 Zarządu Miasta Bełchatowa,
 • Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Miasta Bełchatów przyjętego Uchwałą Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 roku i zmienionego Uchwałą Nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 roku.

Przedmiotem działania Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

 • pobór, uzdatnianie dostarczanie wody (PKD 36.00 Z),
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00 Z).

Spółka prowadzi także działalność pomocniczą obejmującą m.in.:

 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
 • wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, (PKD 43.22.Z),
 • pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).

 

 1. Rodzaj i struktura taryfy

 Zgodnie z przepisami Ustawy z  dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn.zm.), taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający:

 • uzyskanie niezbędnych przychodów,
 • ochronę odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
 • eliminowanie subsydiowania skrośnego,
 • motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
 • łatwość obliczania opłat i sprawdzenia przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.
 1. Za dostarczoną wodę dla odbiorców usług:
 2. grup 1-4 taryfa dwuczłonowa składająca się z :

-  ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody oraz

- opłaty abonamentowej, wyrażonej w złotych za okres rozliczeniowy- zgodnie z zawartymi
z odbiorcami umowami;

 1. grupy 5 taryfa jednoczłonowa zawierająca:

- cenę wyrażoną w złotych za m3.

 1. Za odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług:
 2. grup 1-2 taryfa jednoczłonowa zawierająca:

- cenę wyrażoną w złotych za m3 odprowadzonych ścieków.

Elementem składowym taryf są również stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, które w zależności od „rodzaju” odbiorcy i prowadzonej przez niego działalności, określa  Załącznik do Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Zasady naliczania tych opłat są następujące:

 1. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustalone są na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ścieków ładunkiem tych zanieczyszczeń.
 2. Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
  w zakresie temperatury i pH oblicza się w odniesieniu do 1m3 ścieków przemysłowych poz.3 lp. 1-2 tabeli taryfowej, określonych na podstawie wodomierza lub urządzenia pomiarowego.
 3. Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych za pozostałe wskaźniki ujęte w poz.3 lp.3 - 11 tabeli taryfowej oblicza się za jednostkę ładunku (w kg) zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych.
 4. Wysokość łącznej opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oblicza się jako sumę opłaty za:

-   przekroczenie warunków dla  temperatury,

-   przekroczenie warunków dla pH,

-  przekroczenie warunków dla metali ciężkich (ołów, miedź, kadm, rtęć, nikiel, cynk, chrom ogólny),

-  przekroczenie warunków za pozostałe parametry obliczone według tego wskaźnika, za przekroczenie którego opłata jest najwyższa.

 1. Rozliczenie opłaty będzie następowało w okresach miesięcznych. Okres naliczania opłaty ustala się od dnia stwierdzenia przekroczenia do czasu jego ustania potwierdzonego wynikiem analizy fizykochemicznej ścieków.

 

 1. Taryfowe grupy odbiorców usług

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z późn.zm.) dokonano alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania w szczególności:

 • wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi,
 • dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
 • strukturę planowanych taryf,
 • spodziewane korzyści ekonomiczne
 • stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
 • wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.

 

Uwzględniając powyższe w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębnia się  pięć taryfowych grup odbiorców usług.

Grupa 1 - odbiorcy wody do budynków mieszkalnych wielo-lokalowych, rozliczani zgodnie
z zawartymi umowami  w miesięcznym okresie rozliczeniowym w oparciu o wskazania wodomierza głównego;

Grupa 2 - odbiorcy wody do budynków mieszkalnych wielo-lokalowych do których woda dostarczana jest za pomocą urządzeń hydroforni – rozliczani zgodnie z zawartymi umowami w miesięcznym okresie rozliczeniowym w oparciu o wskazania wodomierza głównego;

Grupa 3 - odbiorcy wody do budynków instytucji użyteczności publicznej oraz placówek usługowych świadczących usługi o charakterze socjalno-bytowym, przedsiębiorstw  – rozliczani zgodnie z zawartymi umowami  w miesięcznym okresie rozliczeniowym w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

Grupa 4 - odbiorcy wody do budynków mieszkalnych jedno-lokalowych oraz placówek usługowych świadczących usługi o charakterze socjalno-bytowym – rozliczani zgodnie z zawartymi umowami w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym    w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

Grupa 5 - Gmina Miasto Bełchatów za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, zużytą do zasilania publicznych fontann i na  cele przeciwpożarowe, oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych– rozliczana według zasad wynikających z zawartych  umów.

Dla grup odbiorców wody określonych jako grupa 1,3,4,5 zastosowano jednakową opłatę za dostawę 1m3 wody, dla grupy 2 opłatę wyższą z uwagi na dodatkowe koszty utrzymania  hydroforni. Z uwagi na zróżnicowane koszty związane z usługą odczytu i rozliczeniem należności z tytułu świadczonych usług w zakresie opłaty abonamentowej zastosowano jednakową stawkę  dla grup 1 i 2 oraz jednakową stawkę dla grup 3 i 4 ustaloną zgodnie  ze zróżnicowanym cyklem odczytu wodomierzy, określonym w umowie z odbiorcą.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług.

Grupa 1 -  budynki mieszkalne jedno- i wielo-lokalowe, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym – rozliczani według wskazań wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie oraz w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych;

Grupa 2 -  przemysł, przedsiębiorcy i pozostali usługodawcy – rozliczani według wskazań wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie oraz w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych;

Ustalono jednakową opłatę za 1m3 zrzucanych ścieków oraz opłatę dodatkową, dla określonej grupy odbiorców, dotyczącą przekroczenia dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

 

 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
 

Ceny i stawki opłat  na okres 01.05.2017r.-30.04.2018r.

 
Wyszczególnienie Jednostka miary Cena/ stawka opłaty netto Podatek VAT-8%* Cena/ stawka opłaty brutto
1.      WODA – cena
 Grupa 1 - odbiorcy wody do budynków mieszkalnych wielo-lokalowych, rozliczanych zgodnie z zawartymi umowami  w miesięcznym okresie rozliczeniowym w oparciu o wskazania wodomierza głównego. zł/m3 4,00 0,32 4,32
Grupa 2 - odbiorcy wody do budynków mieszkalnych wielo-lokalowych do których woda dostarczana jest za pomocą urządzeń hydroforni – rozliczani o wskazania wodomierza głównego w miesięcznym okresie rozliczeniowym. zł/m3 4,06 0,32 4,38
Grupa 3 - odbiorcy wody do budynków instytucji użyteczności publicznej oraz placówek usługowych świadczących usługi o charakterze socjalno-bytowym, przedsiębiorstw  – rozliczanych zgodnie z zawartymi umowami  w miesięcznym okresie rozliczeniowym w oparciu o wskazania wodomierza głównego. zł/m3 4,00 0,32 4,32
Grupa 4- odbiorcy wody do budynków mieszkalnych jedno-lokalowych oraz placówek usługowych świadczących usługi  o charakterze socjalno-bytowym – rozliczanych zgodnie z zawartymi umowami                                   w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym w oparciu o wskazania wodomierza głównego. zł/m3 4,00 0,32 4,32
Grupa 5- Gmina Miasto Bełchatów za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, zużytą do zasilania publicznych fontann i na  cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych– rozliczana według zasad wynikających z zawartych  umów. zł/m3 4,00 0,32 4,32
Opłata abonamentowa – stawka        
Grupa  1,2  j.w.- za  okres rozliczeniowy zł/m-c 24,00 1,92 25,92
Grupa  3  j.w.- za  okres rozliczeniowy zł/ m-c 10,00 0,80 10,80
Grupa  4  j.w.- za  okres rozliczeniowy zł/2 m-ce 10,00 0,80 10,80
2. ŚCIEKI  – cena
Grupa 1 - budynki mieszkalne jedno- i wielo-lokalowe, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym – rozliczani według wskazań wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie oraz w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych zł/m3 6,75 0,54 7,29
 Grupa 2- przemysł, przedsiębiorcy  i pozostali  usługodawcy – rozliczani według wskazań wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie oraz w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych zł/m3 6,75 0,54 7,29

 

 

3.  STAWKI OPŁAT ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH WARUNKÓW   WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
L.p. Wskaźnik Jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
1. ODCZYN

- odczyn (pH) jest wyższy od górnej, lub niższy od dolnej
wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH

- odczyn (pH) jest wyższy od górnej, lub niższy od dolnej
wartości dopuszczalnej o 0,5 do 1,5 pH

- odczyn (pH) jest wyższy od górnej, lub niższy od dolnej
wartości dopuszczalnej o 1,5 do 2,5 pH

- odczyn (pH) jest wyższy od górnej, lub niższy od dolnej
wartości dopuszczalnej o 2,5 i więcej pH

 

     1,32 zł/m3

 

     3,30 zł/m3

 

      6,58 zł/m3

 

     12,76 zł/m3

 

2. TEMPERATURA

- temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż
5oC – za każdy stopień przekroczenia

- temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 50C
i więcej – za każdy stopień przekroczenia

 

    0,66 zł/m3

 

    1,32 zł/m3

3. BZT5                    26,31 zł/kg
4. ChZT                    15,81 zł/kg
5. Zawiesina ogólna

        4,87 zł/kg

6. Azot ogólny

       26,31 zł/kg

7. Azot amonowy                     26,31 zł/kg
8. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym                    460,65 zł/kg
9. Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)                    460,65 zł/kg
10. Substancje powierzchniowo czynne anionowe                    460,65 zł/kg
11. Fosfor ogólny                      26,31 zł/kg
12. Chlorki

           4,87 zł/kg

13. Chlor wolny

        863,43 zł/kg

14. Chrom+6

        863,43 zł/kg

15. Cyjanki wolne

         863,43 zł/kg

16. Cynk                     691,02 zł/kg
17. Fenole lotne (indeks fenolowy)                     460,65 zł/kg
18. Fluorki                     263,25 zł/kg
19. Siarczany                         4,87 zł/kg
20. Żelazo ogólne                       15,81 zł/kg
21. Metale ciężkie:

- kadm

- rtęć

- miedź

- nikiel

- ołów

- cynk

- chrom ogólny

 

                  1151,66 zł/kg

                  1151,66 zł/kg

                    863,43 zł/kg

                    863,43 zł/kg

                    863,43 zł/kg

                    691,02 zł/kg

                    691,02 zł/kg

 

*Do stawek opłat określonych w pkt.1,2,3 taryfy dolicza się podatek VAT   zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

 

Opłaty za przekroczenia dopuszczalnych warunków wprowadzania  ścieków  do urządzeń kanalizacyjnych ustalone zostały, w celu obligowania przedsiębiorców do ograniczania zanieczyszczeń środowiska i przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych  w  ww. zakresie oraz ponoszenia konsekwencji kosztowych w przypadku odstąpienia od ich stosowania – proponujemy zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017  (M.P. z dnia 19 października 2016 r., poz. 992).

 

 1. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia, na podstawie określonych  w taryfie cen
i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz przekroczeń dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy, które instaluje   i eksploatuje Spółka. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. Spółka na wniosek odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań przyrządów pomiarowych instalowanych i eksploatowanych przez dostawcę ścieków,  lub w razie ich braku, ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Spółkę.
W rozliczeniu ilości odprowadzanych ścieków istnieje możliwość uwzględnienia bezpowrotnie utraconej wody, gdy wielkość jej zużycia zostanie określona na podstawie dodatkowego wodomierza (podlicznika) zainstalowanego na koszt zainteresowanego odbiorcy usług. Opłata abonamentowa naliczana jest za każdy okres rozliczeniowy, także
w przypadkach braku poboru wody. Opłaty za przekroczenie dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych naliczane są w przypadku stwierdzenia przekroczeń, w wyniku przeprowadzonych przez Spółkę badań kontrolnych. Okres naliczania ustala się od dnia stwierdzenia przekroczenia do czasu jego ustania, potwierdzonego wynikiem analizy fizykochemicznej ścieków.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę, opłatę abonamentową, odprowadzone ścieki oraz przekroczenia dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  na warunkach określonych w umowie i w terminach wynikających  z  faktury. Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody  i odprowadzania ścieków dla Gminy Miasta Bełchatów.

 

 1. Warunki stosowania cen i stawek opłat

6.1. Produkcja i dostawa wody.

Działalność zasadnicza na obiektach związanych z produkcją i dostawą wody koncentruje się na ciągłym, bezawaryjnym i skutecznym podawaniu wody. Jakość wody uzdatnionej dostarczanej mieszkańcom odpowiada wymaganiom sanitarnym – określonym  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r.,  poz.1989). Spółka prowadzi systematyczną, wzmożoną kontrolę wewnętrzną składu fizykochemicznego
i bakteriologicznego wody podawanej do sieci wodociągowej w zakresie monitoringu przeglądowego (odbiorców informujemy poprzez zamieszczanie wyników na stronie internetowej Spółki http://wodkan-belchatow.pl/ laboratorium/wyniki-badan-wody/).

Głównym celem Spółki jest przestrzeganie dyscypliny w robotach techniczno-eksploatacyjnych takich jak:

 • prowadzenie ścisłego dozoru włączeń i wyłączeń eksploatacyjnych studni w przedziale całej doby, celem utrzymania jakości pozyskiwanej wody i niskiej energochłonności,
 • utrzymanie, zgodnie z zaleceniem Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bełchatowie, w sprawności instalacji chlorowania wody oraz stałego zapasu podchlorynu sodu na wypadek konieczności dezynfekcji wody.

Należy podkreślić, że woda dostarczana mieszkańcom jest pod stałą kontrolą własnego laboratorium, posiadającego certyfikat jakości Polskiego Centrum Akredytacji i Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie. Pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym woda w pełni odpowiada wymaganiom wody pitnej. Poziom wskaźników bakteriologicznych  i fizykochemicznych jest poniżej dopuszczalnych norm sanitarnych.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.  W razie przerw  w dostawie wody Spółka zapewnia zastępczy punkt poboru wody   i informuje odbiorców o jego lokalizacji.

6.2. Odbiór i oczyszczanie ścieków.

Jednym z działań statutowych Spółki jest odbiór ścieków socjalno-bytowych pochodzących z gospodarstw domowych oraz ścieków z zakładów przemysłowych, usługowych oraz od pozostałych przedsiębiorstw.  Ścieki przed odprowadzeniem do rzeki  są oczyszczane w oczyszczalni ścieków i spełniają wymagania określone w pozwoleniu wodno-prawnym na szczególne korzystanie z wód, wydanym przez Starostę Bełchatowskiego –  Decyzja OS.6341.2.30.2012/2013 z dnia 2 stycznia 2013r.

Odbiór ścieków następuje poprzez system kanalizacji rozdzielczej. Ścieki sanitarne dopływające do przepompowni przy ul. Mostowej tłoczone są rurociągami tłocznymi na oczyszczalnię ścieków.

6.3. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków -Decyzja Znak WM.703-1/1/2002 z dnia 27.05.2002 Zarządu Miasta Bełchatowa i Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Miasta Bełchatów przyjętego Uchwałą Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 roku i zmienionego Uchwałą Nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku.

Bezpośrednio obsługą klientów w zakresie przyjmowania wszelkich wniosków, skarg, zawierania umów, świadczenia usług  zajmują się pracownicy Biura Obsługi Klienta. Odbiorcy mają możliwość elektronicznego pobierania wniosków ze strony http://www.wodkan-belchatow.pl, osobistego, telefonicznego, elektronicznego składania wniosków, skarg, uwag, sygnalizowania problemów (bok@wodkan-belchatow.pl). Klientom, których nie udało się zastać w domu w terminie odczytu wodomierza przez Inkasenta Spółki, umożliwiamy przekazanie stanu wodomierza drogą telefoniczną lub e-mailową. Spółka uruchomiła
i aktywnie zachęca Klientów do korzystania z elektronicznej platformy obsługi Klienta, dzięki której Klient po zalogowaniu własnym hasłem ma dostęp do swoich danych dotyczących realizacji zawartej umowy na dostawę wody i odbiór ścieków oraz elektronicznej obsługi przez pracowników Spółki.

Spółka zapewnia całodobową obsługę  w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno – kanalizacyjnych.

 

 

 

Bełchatów 03.04.2017r.