Spotkanie Społecznego Zespołu Konsultacyjno-Informacyjnego

W dniu 15.12.2016 w siedzibie Spółki odbyło się kolejne spotkanie
Społecznego Zespołu Konsultacyjno-Informacyjnego. Wzięło w nim udział kilkanaście osób z urzędów, instytucji i spółek zarządzających i administrujących zasobami mieszkaniowymi na terenie Bełchatowa..
Zaproszeni goście mieli możliwość wypowiedzenia się na temat ewentualnie napływających do nich skarg na temat odorów. Generalnie uczestnicy spotkania uznali, że w ostatnim roku kalendarzowym jest wyraźnie zauważalny postęp w ograniczaniu uciążliwości odorowych i potwierdzili brak zgłoszeń od mieszkańców w ciągu ostatnich miesięcy.
Prezes P. Kopek poinformował, że mimo wyraźnej poprawy jakości powietrza kontynuowana jest systematyczna, codzienna kontrola odorów w 10 punktach miasta przez pracowników „Wod.-Kan.”. Sporadycznie wyczuwano odory i jeśli je wykrywano, najczęściej nie pochodziły one w ocenie osób monitorujących z oczyszczalni ścieków, lecz z innych źródeł.
Następnie Prezes przedstawił działania „WOD.-KAN.” w zakresie inwestycji:
1. Przekazano do eksploatacji obiekty nowo wybudowane i zmodernizowane wg kontraktu 10, co przyczyni się również do zmniejszenia odorów z oczyszczalni. Do obiektów tych należą zhermetyzowane: komora krat i piaskownik, skąd wentylowane powietrze oczyszczane jest w biofiltrze.
2. Nastąpiła zmiana jakości usuwanych skratek i piasku, które nie są już źródłem odorów w związku z poddawaniu ich intensywnemu płukaniu w nowo oddanych do eksploatacji obiektach.
3. Odebrano projekt wybudowania Zamkniętych Komór Fermentacyjnych i kontynuowane są działania zmierzające do ogłoszenia w najbliższych miesiącach przetargu na ich budowę. W wyniku eksploatacji ZKF, będzie można zaniechać fermentacji psychrofilowej w OBF, które również są źródłem odorów.
4. W planach na przyszłe lata jest modernizacja kolektorów sanitarnych, co również przyczyni się do zmniejszenia odorów.
Prezes, dziękując wszystkim za udział, zapowiedział następne spotkanie Społecznego Zespołu Konsultacyjno-Informacyjnego za około 6 miesięcy.