Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie

Rozmawiamy o odorach

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bełchatowie nie jest jedynym obiektem o takim profilu działalności mającym trudności z ograniczeniem emisji substancji złowonnych do otoczenia. Problem wielu Oczyszczalni Ścieków, znany nie od dziś, nasilił się w Bełchatowie latem 2014 roku. Liczne skargi mieszkańców ściągały na Spółkę kolejne kontrole WIOŚ. Zarząd podjął działania mające na celu zmniejszenie odczuwalnych niedogodności poprzez zastosowanie mat antyodorowych oraz zamgławiaczy, służących do wytwarzania drobnej mgły z dodatkiem preparatów neutralizujących odory. Były to jedyne możliwe do natychmiastowego zastosowania dostępne na rynku rozwiązania techniczne. W lipcu zlecono wykonanie badań olfaktometrycznych w poszczególnych punktach ciągu technologicznego oczyszczania ścieków, które potwierdziły wówczas, iż głównym źródłem substancji złowonnych były Otwarte Baseny Fermentacyjne. W listopadzie 2014 r. Zarząd Spółki zlecił firmie zewnętrznej wykonanie koncepcji, a następnie projektu budowlanego na przykrycie otwartych basenów fermentacyjnych oraz dezodoryzację odprowadzanego powietrza. Na jesieni został również powołany Zespół ds. ograniczenia emisji odorów oraz Społeczny Zespół Konsultacyjno – Informacyjny posiadający w swym składzie, oprócz pracowników Spółki, również przedstawicieli miasta, gminy oraz wspólnot mieszkaniowych, zarządców największej liczby nieruchomości w mieście (PGM, BSM, GSM), Sanepidu, WIOŚ. O wszelkich problemach, podejmowanych przez siebie działaniach i planach inwestycyjnych Spółka Wod. – Kan. systematycznie informuje mieszkańców na swojej stronie internetowej oraz cyklicznie odbywających się w siedzibie Spółki spotkaniach Zespołu.

W celu dogłębnej analizy problemu uciążliwości odorowej Spółka wiosną 2015r. nawiązała współpracę z Instytutem Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. W ramach zawartej umowy zespół ekspertów naukowych wykonał audyt odorowy Oczyszczalni wraz z programem naprawczym, wskazującym kierunki działań w celu zmniejszenia emisji substancji złowonnych.

Niestety pomimo szeregu podjętych działań szczyt możliwości negatywnego oddziaływania Oczyszczalni na otoczenie, mieszkańcy miasta i gminy Bełchatów doświadczyli w ostatni weekend kwietnia bieżącego roku. Warunki atmosferyczne (niskie ciśnienie, brak wiatru) były tak niekorzystne, że nawet „maskowanie” odorów za pomocą nowo wybudowanej ponad 500 metrowej instalacji mokrego zamgławiania okazało się niewystarczające. Jak potwierdziły wykonane trzykrotnie w tym roku badania olfaktometryczne, głównym, bo stanowiącym ponad 60%, źródłem substancji złowonnych z Oczyszczalni są oddane do eksploatacji we wrześniu 2014r. słoneczne suszarnie osadów ściekowych. Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności, została zrealizowana w celu dostosowania gospodarki osadowej Oczyszczalni do coraz bardziej restrykcyjnych przepisów ochrony środowiska. Jednak Wykonawca modernizacji nie wyposażył suszarni w system dezodoryzacji odprowadzanego powietrza, bo ówczesny zarząd spółki nie uwzględnił tej inwestycji w swoich planach, ponieważ zgodnie z zapisami PFU emisja odorów nie powinna stanowić uciążliwości (pkt. 1.1), gdyż powinna być wyeliminowana w trakcie procesu suszenia przy odpowiednio dobranej technologii (pkt. 1.5.2). Po tym pamiętnym kwietniowym weekendzie zorganizowano na terenie Oczyszczalni spotkania z radnymi oraz przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych Bełchatowa, aby zapoznać ich z zastosowanymi technologiami, upewnić iż obiekt pracuje zgodnie z Instrukcją Eksploatacji, a pracownicy nie mają możliwości „magazynowania odoru” i uwalniania go w określonych porach, gdyż takie zarzuty również się pojawiły. Dodatkowo we wrześniu odbyły się Dni Otwarte Oczyszczalni, na które zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Bełchatów. Każdy ze zwiedzających szczegółowo poznał proces oczyszczania ścieków i suszenia osadów oraz przekonał się na własne oczy w jak rzeczywiście wygląda praca ciągu technologicznego i czy fetor, który odczuwają w okolicach swoich domostw pokrywa się z „oczyszczalnianym”.

Przeprowadzony dwukrotnie w tym roku dwutygodniowy pomiar imisji amoniaku i siarkowodoru w dziesięciu punktach zlokalizowanych na terenie oczyszczalni oraz miasta i gminy pozwala stwierdzić, iż Oczyszczalnia nie jest jedynym źródłem uciążliwości odorowych odczuwanych przez mieszkańców.

W wyniku szczegółowych badań przeprowadzonych w ostatnich miesiącach na terenie Oczyszczalni Ścieków wytypowano dwa główne źródła emisji substancji złowonnych do otoczenia, mianowicie Otwarte Baseny Fermentacyjne (ponad 20%) oraz cztery hale słonecznego suszenia osadu (ponad 60%). W związku z powyższym, Spółka zleciła wykonanie analizy techniczno – ekonomicznej czterech sposobów dezodoryzacji powietrza odprowadzanego z hal suszenia osadu oraz tożsamej analizy czterech wariantów dotyczących zmiany sposobu stabilizacji osadu. Obecnie na podstawie powyższych analiz Spółka przygotowuje się do rozpoczęcia inwestycji polegających na realizacji najbardziej optymalnych spośród rozważanych wariantów.