Przetarg na budowę Zamkniętych Komór Fermentacyjnych ogłoszony!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zakład Wodociągów i Kanalizacji„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie ogłosił przetarg na budowę ZKF.
Listę firm chętnych do wybudowania instalacji poznamy w dniu 30.03.2018r. Zakończenie inwestycji planowane jest w drugim kwartale 2020r.

      W dniu 16 lutego 2018r. „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. ogłosił przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: Kontrakt 01 - „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”. Jest to pierwsza z czterech inwestycji Spółki „WOD.-KAN.”, realizowanych w ramach opiewającego na kwotę 31 milionów złotych Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To z punktu widzenia mieszkańców Bełchatowa najważniejsza inwestycja najbliższych lat, która ma wpłynąć na dalszą poprawę jakości powietrza oraz minimalizację odczuwalnych odorów, będących konsekwencją pracy urządzeń na oczyszczalni. Takie działania obiecywaliśmy mieszkańcom i teraz je realizujemy – powiedział prezes Spółki „Wod. – Kan.” Piotr Kopek

    Przedmiotowa inwestycja ma priorytetowe znaczenie dla Spółki, ponieważ prowadzony obecnie proces fermentacji w dwóch Otwartych Basenach Fermentacyjnych (OBF) jest procesem przestarzałym, nie zapewniającym optymalnej stabilizacji osadu, powodującym emisję i rozprzestrzenianie się odorów. Obecnie realizowany proces fermentacji psychrofilowej w OBF-ach, zostanie zastąpiony nowoczesnym w pełni zautomatyzowanym i zhermetyzowanym  procesem fermentacji mezofilowej w dwóch Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych (ZKF),  który przebiegać będzie w temperaturze ok. 36 °C. Tak prowadzony proces stabilizacji osadów metodą beztlenową pozwoli na ujęcie powstającego biogazu i skierowanie go do dalszej przeróbki w celu odzysku energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej, która będzie wykorzystana na potrzeby własne oczyszczalni. Ponadto znacznie ograniczy powstawanie związków złowonnych i zmniejszy uciążliwość odorową oczyszczalni ścieków odczuwalną przez mieszkańców naszego miasta. Taki efekt był odnotowany we wszystkich miastach, które zrealizowały takie inwestycje – powiedział wiceprezes Spółki Wod Kan Piotr Pierzchała.

    Oprócz budowy nowoczesnej instalacji obejmującej Zamknięte Komory Fermentacyjne, Projekt zakłada również modernizację metodą bezwykopową  głównego kolektora sanitarnego Bełchatowa o długości ok. 3 km na odcinku od ul. W. Pileckiego do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na ul. Piotrkowskiej oraz  modernizację również metodą bezwykopową  głównej magistrali wodociągowej o długości 2,5 km na odcinku od Ujęcia Wody na Myszakach do ul. Sienkiewicza. Głównymi  korzyściami wynikającymi z realizacji tych dwóch zadań inwestycyjnych będzie ochrona wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby przed zanieczyszczeniem ściekami, ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej oraz zmniejszenie awaryjności sieci wodno-kanalizacyjnej. Zadania te są bardzo istotne z punktu widzenia poprawy stanu technicznego sieci, stanowiących podstawę bezpieczeństwa dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Bełchatowa - powiedział prezes Spółki „Wod. – Kan.” Piotr Kopek.

   Uzupełnieniem całego projektu jest budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Jasińskiego, Mokrej, Kolejowej i Groszkowskiego. Realizacja tego zadania umożliwi mieszkańcom Aglomeracji Bełchatów podłączenie się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Projekt, którego realizację przewidziano do końca czerwca 2020r. – zgodnie z polityką ekologiczną kreowaną przez Ministerstwo Środowiska – przyczyni się do polepszenia warunków życia i zdrowia mieszkańców Bełchatowa.