Oświadczenie w sprawie osadu 10.07.2015r.

Oświadczenie
w sprawie gospodarki wysuszonym osadem ściekowym

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje:

 1. W dniu 08.05.2015 r. zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie osadów ściekowych wytworzonych w Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie wysuszonych do postaci granulatu, o zawartości min. 65% suchej masy, w celu zagospodarowania powstałego w ten sposób suszu w kierunkach energetycznych”.
  Na podstawie przeprowadzonego postępowania (kryterium oceny ofert 100% cena) wybrano ofertę firmy AP-LOGIC Sp z o.o. Firma ta przedłożyła stosowne, wymagane prawem decyzje (decyzja zweryfikowana w organie, który ją wydawał), pozwolenia i zaświadczenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami w tym również odpadów o kodzie 19 08 05.
 2. W dniu 22.05.2015 r. Spółka podpisała z AP-LOGIC Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul Łaskiej 77 umowę na realizację w/w zadania ze wskazaniem, że odebrany osad musi być przez Wykonawcę unieszkodliwiony w celu zagospodarowania suszu w kierunkach energetycznych.
 3. Do dnia 10.07.2015r. wywieziono ponad 813 Mg osadu suszonego. Dokument w postaci Karty przekazania odpadów (potwierdzający odbiór odpadu) był każdorazowo, zgodnie z przepisami wystawiany i podpisywany przez 3 strony, tj:
  • posiadacza odpadów, który przekazuje odpad: „WOD. – KAN.” Sp. z o.o;
  • posiadacza odpadów transportującego odpad: MAKROPROSPECT Piotr Gnacikowski;
  • posiadacza odpadów, który przejmuje odpad: AP-LOGIC Sp. z o.o.
  Z chwilą odbioru odpadu Wykonawca, AP-LOGIC Sp. z o.o. przejmuje całkowitą odpowiedzialność w zakresie postępowania z nim ( art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. 2013 poz. 21).
 4. Spółka „WOD. – KAN.”, pomimo wskazanej powyżej odpowiedzialności za przekazany odpad, zobligowała Wykonawcę do przedłożenia dokumentu potwierdzającego odzysk (zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2015r. Dz. U. poz. 278, wedle którego jeden z egzemplarzy wskazanego dokumentu trafia do WIOŚ).
 5. W dniu 29.06.2015r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN” Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem do Wykonawcy, tj. firmy AP-LOGIC Sp. z o.o. o przedstawienie oświadczenia potwierdzającego odzysk w kierunkach energetycznych odebranej partii osadów lub w/w dokumentu potwierdzającego odzysk zgodnie z zapisami umowy. Do chwili obecnej Wykonawca nie udzielił odpowiedzi.
 6. W dniu 01.07.2015r. Spółka „WOD. – KAN.” przekazała na wniosek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, kompletną informację i dokumentację w sprawie przekazania odpadów pochodzących z procesu suszenia osadów.

Piotr Kopek
Bełchatów, dnia 10.07.2015r.