OGŁOSZENIE O NABORZE – KIEROWNIK DZIAŁU SPRAW PRACOWNICZYCH I PŁAC

                                                                                                                                              Bełchatów dnia 13.12.2016r

 

 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ”WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie   

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9  poszukuje osoby na stanowisko:

- Kierownik Działu Spraw  Pracowniczych  i  Płac

Wymagania  niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • studia podyplomowe w zakresie prawa pracy, 
 • doświadczenie zawodowe obejmujące realizację obowiązków związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych i płac w Spółce prawa handlowego,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista.

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • kierowanie całokształtem prac, prawidłowe organizowanie i koordynowanie pracy w   podległej komórce oraz nadzór nad wykonywaniem zadań,
 • opracowywanie i sporządzanie analiz w zakresie zatrudnienia oraz funduszu płac,
 • sporządzanie analiz kształtowania się kosztów wynagrodzeń,
 • koordynowanie i sprawdzanie całokształtu spraw i zagadnień związanych z obliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń,
 • sprawozdawczość do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON,
 • rozliczenia do ZUS, Urzędu Skarbowego i PFRON.

Informacje o warunkach pracy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny.

 

Warunki naboru, termin i miejsce składania  dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór  kandydatów na stanowisko - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Płac” w siedzibie Spółki tj. Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100  do 21.12.2016r.  do godz. 1400.

 

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 22  lub 23 grudnia 2016r. w godzinach ustalonych bezpośrednio z wybranymi kandydatami.  

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji ”WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z późn.zm.).”