Ekologiczna odpowiedzialność

Kwestię odpadów, których nie należy wrzucać do kanalizacji, reguluje art. 9 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zazwyczaj wyraźnie określają to także zapisy umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, którą podpisują odbiorcy. Niestety przepisy i umowa, a jej przestrzeganie w codziennym korzystaniu z dobrodziejstwa sieci wodno- kanalizacyjnej  nie sprawdza się.  Nieszczelne, przeciekające krany czy zapchane odpływy to normalność na którą jako społeczeństwo nie powinniśmy się godzić i takie postawy piętnować . Potwierdza to ilość zgłaszanych awarii świadczących o nieznajomości i niestosowania prawnych zapisów w umowach korzystania z sieci podpisywanych przez użytkowników z „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Trudno nakłonić użytkowników, paragrafem w umowie do odpowiedzialnych zachowań bez ich wewnętrznej świadomości i celowości takiego postępowania, czy też wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje wobec mieszkańca wrzucającego odpady do kanalizacji, bez dowodów nagannego zachowania.

Szanujmy wodę, dbajmy o instalacje wodne i sanitarne, z których korzystamy. Pragniemy, by naszą pracę doceniano, uszanujmy więc trud pracowników zaopatrujących na co dzień nasze domy w wodę oraz usuwających niespodzianki, które zastają w miejscach awarii .

Poważnym błędem popełnianym przez użytkowników instalacji jest wrzucanie do toalet przedmiotów, które prowadzą do zatykania zarówno rur kanalizacyjnych, jak i elementów samej oczyszczalni. Zadziwieni są pracownicy naszej firmy, widząc, co się w nich znalazło. Są to całe warzywa, owoce, części garderoby maszynki do golenia  patyczki kosmetyczne plastikowe i szklane pojemniki uogólniając wszystko co da się wepchnąć do kanalizacyjnego odpływu .

Przykładem wyjątkowej nieodpowiedzialności była awaria sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu parkowego Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Awaria polegająca na niedrożności spowodowanej wrzuconym w sieć przez otwór studzienki kanalizacyjnej -kłody drzewnej, której zdjęcia zamieszczamy. Gabaryty tego przedmiotu przedstawiamy  w porównaniu do wielkości cegły budowlanej.

 Użytkownicy kanalizacji często nie zdają sobie sprawy z problemów, jakie powodują odpady wyrzucane do kanału, jak trudny i skomplikowany proces oczyszczania przechodzi woda z kanalizacji, aby mogła trafić do rzek, a w końcu także do naszych kranów. Pragniemy uświadomić mieszkańcom, że niewłaściwe korzystanie z kanalizacji może poważnie zaburzyć eksploatację systemów ściekowych. W konsekwencji wzrastają koszty, ilość usuwanych awarii sieci kanalizacyjnej ma wpływ na wysokość taryf określających wysokość cen wody i ścieków.  Dbajmy więc o nasze wspólne dobro jakim jest system wodno –kanalizacyjny który stanowi fragment całego EKO-SYSTEMU.

Użytkownikom sieci przypominamy czego nie wrzucamy do instalacji kanalizacyjnej ! Artykuł .9 Ustawy z dn.7 czerwca 2001r.

– odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,– odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

– substancji palnych i wybuchowych, ktorych punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 o a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

– substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad ,siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

– odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

– ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne oraz laboratoriów prowadzących badania materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

 

Ww. przedmiot przez kilka godzin blokował drożność sieci kanalizacyjnej na terenie zespołu dworsko-parkowego przy Muzeum regionalnym.                                                                                            

 

                                                                    Opracował: Jacek Niewieczerzał – Specjalista ds. Rozwoju.