Budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych coraz bardziej zaawansowana

      W dniu 30.09.2019r. dokonano protokolarnego odbioru drugiego etapu robót budowlanych w ramach Kontraktu 01 pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

      Postęp prac jest zgodny z zaplanowanym Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, większość robót konstrukcyjno – budowlanych została już zakończona. Największe wrażenie wywierają
dwie wybudowane ponad 17 metrowe Zamknięte Komory Fermentacyjne, w których Wykonawca – firma Instal Kraków S.A., z siedzibą w Krakowie, ul. Konstantego Brandla 1 – zamontował już najważniejszą część instalacji technologicznej, tj. nowoczesne mieszadła z rurą centralną.

     Realizacja tej inwestycji ma za zadanie ograniczyć powstawanie związków złowonnych na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie, co przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców naszego Miasta. Pozwoli również Spółce na odzysk energii z powstającego w ZKF biogazu, dzięki budowie instalacji biogazowej. Tak powstała energia, zarówno cieplna, jak i elektryczna, będzie wykorzystywana
na potrzeby własne Oczyszczalni ścieków.  

     Zakończenie wszystkich prac wraz z rozruchem technologicznym planowane jest w styczniu 2021 roku.

     Wartość Kontraktu wynosi 18 869 354,42 złotych netto.  

     Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”.