Dofinansowanie 2015

WOD-KAN Bełchatów Dofinansowania

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie przystępuje do realizacji kolejnego projektu, tym razem "Lokalnego program dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap II". Przedmiotem tego przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej, łączących budynek ze zbiorczym systemem kanalizacyjnym.

Podpisanie przez inwestora umowy o dofinansowanie z „WOD.-KAN.” umożliwia ubiegającemu się o podłączenie, uzyskanie dofinansowania do 45 proc. kosztów netto, związanych z budową podłączenia, które pokryje dotacja pozyskana na ten cel ze środków Powiatu Bełchatowskiego. Wsparciem finansowym mogą być objete gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe i obiekty użyteczności publicznej oraz firmy. Pomocą nie mogą być objęte niezabudowane działki.

Dofinansowanie gwarantuje kompleksowe wykonanie przyłącza obejmujące dokumentację projektową, prace ziemne i koszty materiałów.

Przedsięwzięcie może być realizowane na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez inwestora lub w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” dla inwestorów, którym będzie wykonana również dokumentacja projektowa. Koszty podlegające dofinansowaniu obejmują:

  • Dostawy i zakup urządzeń, które decydują o efekcie ekologicznym zakładanym w dofinansowywanym przedsięwzięciu,
  • Przygotowanie terenu,
  • Roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami,
  • Roboty ziemne i budowlano-montażowe,
  • Montaż urządzeń, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,
  • Podłączenie budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
  • Przełożenie sieci i obiektów sieciowych kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami,
  • Wykonanie dokumentacji projektowej oraz koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego, odbiorów technicznych i obsługi geodezyjnej itp.

Spółka występuje w roli pełnomocnika inwestora, ubiegającego się o dofinansowanie inwestycji i nie osiąga z tego tytułu żadnych korzyści finansowych.

Zainteresowanych ofertą prosimy o zgłoszenie się do siedziby Spółki (ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pokój nr 12), gdzie nasi pracownicy pomogą w wypełnieniu wszelkich, niezbędnych dokumentów. Prosimy o dysponowanie: dowodem osobistym, nr ewidencyjnym działki, szacunkową długością przyłącza oraz liczbą osób, które będą korzystać z podłączenia.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje zadzwoń: 44 634 90 90
Kontakt e-mail: projekty@wodkan-belchatow.pl

Zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do siedziby Spółki:
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 

Dofinansowania do podłączeń
Dofinansowania do podłączeń
Dofinansowania do podłączeń
Dofinansowania do podłączeń
Dofinansowania do podłączeń