Dofinansowanie 2022

WOD-KAN Bełchatów Dofinansowania

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie przystępuje do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Dofinansowanie budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa” z udziałem dofinansowania z programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn.: „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – II edycja”.

Celem niniejszego programu jest podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej.

Podpisanie przez właściciela/i nieruchomości lub podmioty posiadające tytuł prawny do dysponowania podłączanymi nieruchomościami na cele budowlane umowy o dofinansowanie z „WOD.-KAN.” umożliwia ubiegającemu się o podłączenie uzyskanie dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowalnych netto (w zależności m.in. od: usytuowania miejsca włączenia do kanalizacji, posiadania dokumentacji projektowej, ilości osóbzamieszkujących posesję), związanych z budową podłączenia, które pokryje dotacja pozyskanana ten cel ze środków WFOŚiGW w Łodzi z zastrzeżeniem, że Fundusz udzielając dofinansowania uwzględnia efektywność uzyskania efektu ekologicznego, określoną wg zasady, iż jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego, wyznaczony jako iloraz kosztów kwalifikowanych i wielkości planowanego efektu ekologicznego określonego w RLM nie może przekroczyć 2.500,00 zł /1 RLM (dla stałych mieszkańców przyjmuje się, że pobyt 1 mieszkańca przedstawia wskaźnik RLM w wysokości równej 1 a dla osób czasowo przebywających – proporcjonalnie do okresu ich pobytu). 

Pod pojęciem „podłączenie kanalizacyjne”, należy rozumieć budowę nowego podłączenia kanalizacyjnego
z zaznaczeniem, że jest to odcinek łączący wychodzącą z budynku instalację kanalizacyjną z granicą działki podłączanej nieruchomości lub z pierwszą studzienką leżącą na granicy działki podłączanej nieruchomości.

Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie nieruchomości zabudowane.

Dofinansowanie zapewnia wykonanie przyłącza uwzględniające koszty zakupu materiałów oraz roboty budowlano-montażowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez właściciela nieruchomości i dostarczonej do „WOD. – KAN.” Sp. z o.o., a w przypadku braku dokumentacji -  zleconej
do wykonania przez  „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. i wykonanej na koszt właściciela nieruchomości.

Objęte dofinansowaniem mogą być koszty:

  • zakupu materiałów niezbędnych do wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej;
  • robót budowlano-montażowych związanych z usługą wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej.

Koszty niekwalifikowane (wyłącznie udział własny) stanowią koszty:

  • wykonania dokumentacji projektowej;
  • pomiarów geodezyjnych;
  • wykonania podłączenia na odcinku od sieci kanalizacyjnej do granicy działki podłączanej nieruchomości;
  • inne niewymienione koszty.

 

Spółka występuje w roli pełnomocnika właściciela nieruchomości, ubiegającego się o dofinansowanie inwestycji i nie osiąga z tego tytułu żadnych korzyści finansowych.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o zgłoszenie się do siedziby Spółki (ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pokój nr 1), gdzie nasi pracownicy pomogą w wypełnieniu niezbędnych dokumentów lub o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:  projekty@wodkan-belchatow.pl. Prosimy o dysponowanie: dowodem osobistym, aktem własności lub numerem księgi wieczystej, numerem ewidencyjnym działki, szacunkową długością przyłącza – dokumentacją projektową oraz liczbą osób, które będą korzystać z podłączenia.

 

Zachęcamy do kontaktu tel. w celu uzyskania dodatkowych informacji:  44 634 90 81.


Kontakt e-mail:
projekty@wodkan-belchatow.pl

Dofinansowania do podłączeń
Dofinansowania do podłączeń
Dofinansowania do podłączeń
Dofinansowania do podłączeń
Dofinansowania do podłączeń