Bezwykopowa modernizacja głównych kolektorów sanitarnych miasta zakończona

    Zakończyły się trwające niespełna rok prace związane z przebudową metodą bezwykopową głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej w Bełchatowie. Pierwszy ze zmodernizowanych odcinków, tj. od ul. Rotmistrza Pileckiego do Oczyszczalni ścieków, liczy ok. 2,2 km długości, natomiast drugi - od placu zabaw na Osiedlu Okrzei do ul. Staszica – ok. 0,7 km. Łącznie pracom modernizacyjnym poddane zostało blisko 3 km sieci kanalizacyjnej.

    Do renowacji został użyty rękaw z włókna szklanego utwardzany na miejscu promieniami UV (CIPP UV, ang. Cured in Place Pipe). Roboty wykonane zostały w zakresie średnic od 600 mm do 1200 mm. Renowacji z zastosowaniem cienkościennych paneli GRP wykonanych z włókna szklanego poddano również ponad 50 studni kanalizacyjnych. Prace prowadzone w tej technologii nie były uciążliwe dla mieszkańców miasta,  ponieważ instalacje rękawa wprowadzane zostały do kanałów sanitarnych poprzez istniejące studnie kanalizacyjne, bez konieczności wykonywania wykopów.

    Wartość całej inwestycji wyniosła 9 830 775,00 zł brutto, z czego 6 793 625,00 zł stanowi dotacja unijna.

    Należy podkreślić, że kolektory sanitarne, które zostały poddane przebudowie metodą bezwykopową, były w wysokim stopniu zanieczyszczone i w złym stanie technicznym (fot. poniżej),
a ich renowacja przyczyni się do poprawy jakości środowiska wodno – gruntowego poprzez ograniczenie napływu wód infiltracyjnych do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz do ochrony wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami.

    Prace zostały wykonane w ramach Kontraktu 03 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”,
wchodzącego w skład Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej
na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.