Kanalizacja sanitarna w ul. Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej wybudowana

Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej w Bełchatowie zostały zakończone.

W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 1270 m wraz
z wyprowadzeniami o długości ok. 600 m, a także sieć tłoczną o długości ok. 380 m z dwoma przepompowniami ścieków. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe „Sanel” Zaniewicz Spółka Jawna z Bełchatowa.

Koszt przedsięwzięcia to 2 653 110,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Kontraktu 05 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotrkowskiej
i Zdzieszulickiej w Bełchatowie
, wchodzącego w skład Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

Realizacja inwestycji wywarła pozytywny wpływ na ochronę wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami, a także przyczyniła się do podwyższenia standardu życia mieszkańców miasta oraz do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych przedsięwzięciem.