Wydarzenia

2018-01-12

Podpisanie w  siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0007/17 pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na tere nie Miasta Bełchatowa – etap II” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowaw aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2018-02-16

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 01 pn. „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”.

2018-02-26

Podpisanie w  siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne jw Warszawie Umowy nr 39/2018/Wn05/OW-KI-YS/P o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 celem uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta.

2018-03-02

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 02 pn. „Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

2018-03-30

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 01 pn. „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”.

2018-04-10

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie usługi inspektora nadzoru  budowlanego dla Kontraktu 01 – pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”.

2018-04-12

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 02 pn. „Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

2018-04-26

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie usługi Inspektora nadzoru budowlanego dla Kontraktu 01 – pn. „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”.

2018-06-04

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 03 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

2018-06-04

Zakończenie postępowania przetargowego na realizację Kontraktu 01 pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie” bez wyboru Wykonawcy tj. bez rozstrzygnięcia.

2018-06-07

Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 02 pn.: „Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”.
Wykonawcą jest konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna – Lider konsorcjum oraz INSTBUD Sp. z o.o. – Partner konsorcjum, z siedzibą w Nieznanowicach, 32-420 Gdów.

2018-06-12

Złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w sprawie zmiany terminów realizacji Projektu.

 

Harmonogram planowanych działań w ramach realizacji Projektu

Wrzesień 2018r. – Planowany termin podpisania umowy na realizację Kontraktu 03.

 

Wrzesień 2018r. – Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 04.

 

Grudzień 2018r. – Planowany termin zakończenia umowy na realizację Kontraktu 02.

 

Grudzień 2018r. – Planowany termin podpisania umowy na realizację Kontraktu 04.

 

Wrzesień 2019r. – Planowany termin zakończenia umowy na realizację Kontraktu 03.

 

Grudzień 2019r. – Planowany termin zakończenia umowy na realizację Kontraktu 04.