Juniorzy EKS Skry Bełchatów mistrzami Polski!

     Siatkarze trenera Radosława Kolanka  w finałowym meczu Mistrzostw Polski Juniorów pokonali KS Metro Warszawa 3:0. Fantastyczna postawa młodych bełchatowian sprawiła że mistrzostwo kraju po 12 latach wraca do naszego miasta.  Powtarzałem wielokrotnie – warto pomagać młodym utalentowanym sportowcom z Bełchatowa. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią ich sukcesu. Gratulujemy zespołowi oraz sztabowi szkoleniowemu – powiedział Prezes Spółki „ WOD. – KAN.” Piotr Kopek.

     Przypominamy, że stowarzyszenie EKS SKRA Bełchatów, gdzie trenują i grają siatkarskie grupy młodzieżowe jest objęte wsparciem finansowym ze strony spółki  w ramach projektu „ Wspieramy rozwój bełchatowskiego sportu”, podobnie jak koszykarki MUKS, lekkoatleci BKL, grupy młodzieżowe piłkarzy jak i zapaśników GKS-u Bełchatów, tenisistów Stowarzyszenia AS.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO-LICYTACJA

Bełchatów, dnia 17.04.2018r.
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO-LICYTACJA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97 – 400 Bełchatów, zwany dalej „Sprzedawcą” ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż ruchomego składnika majątku trwałego:

Lp. Nazwa środka trwałego Nr inwentarzowy Ilość Cena wywoławcza Wysokość wadium
1. Agregat prądotwórczy
nr 84ZPP78H121 STGR
344/000 002 1 11 200,00
netto/szt. 1120,00 zł
2. Agregat prądotwórczy
nr 84ZPP78H121 STGR
344/000 001 1 9 600,00
netto/szt. 960,00zł
Cena minimalna nie zawiera podatku VAT.

1. Agregat prądotwórczy Wola nr 84ZPP-78H12:
• moc znamionowa czynna 200 KW
• rodzaj prądu przemienny trójfazowy
• napięcie 3 x 400/231 V
• częstotliwość 50 Hz przy 1500 obr./min
• rozruch elektryczny 24 V
• prądnica synchroniczna czterobiegunowa bezszczotkowa
• rodzaj pracy ciągła, samotna
• silnik wysokoprężny 4-suwowy V12
2. Agregat prądotwórczy Wola nr 69ZPP-250:
• moc znamionowa czynna 200 KW
• rodzaj prądu przemienny trójfazowy
• napięcie 3 x 400/231 V
• częstotliwość 50 Hz przy 1500 obr./min
• rozruch elektryczny 24 V
• prądnica synchroniczna czterobiegunowa bezszczotkowa
• rodzaj pracy ciągła, samotna
• silnik wysokoprężny 4-suwowy V12

ww. agregaty nie posiadają paliwa.

1. Oględzin wystawionego w trybie ustnej licytacji środka trwałego można dokonać na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 97 – 400 Bełchatów do dnia 14.05.2018r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Szczegółowych informacji odnośnie stanu technicznego środka trwałego udziela p. Siemasz Mariusz – kom. 607 590 051. W sprawach formalnych informacji udziela p. Paweł Wójcik – tel. 44 634 90 13, kom. 691 941 530.
2. Warunkiem uczestnictwa w ustnej licytacji, jest złożenie przed rozpoczęciem licytacji do Przewodniczącego Komisji Przetargowej następujących dokumentów:
a. dowód wpłaty wadium,
b. dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
c. w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
d. w przypadku osoby prawnej – dowód tożsamości osoby reprezentującej ten podmiot
i stosowny dokument rejestracyjny,
e. w przypadku pełnomocnika, oryginał pełnomocnictwa,
f. potwierdzenie wpłaty wadium,
g. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
3. Warunkiem przystąpienia do ustnej licytacji jest wniesienie wadium na konto Sprzedawcy: PKO Bank Polski S.A. Oddział w Bełchatowie.
Nr rachunku: 14 1020 3958 0000 9402 0015 1563 z odpowiednią adnotacją:
a) „wadium – Agregat prądotwórczy nr 84ZPP78H12 - STGR 344/000 002 ”
b) „wadium – Agregat prądotwórczy nr 84ZPP78H121 – STGR 344/000 001 ”

Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert do dnia 14.05.2018r. Sprzedawca uzna wniesienie za skuteczne, gdy bank prowadzący rachunek Sprzedawcy potwierdzi, że otrzymał przelew.
4. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie minimalnej.
5. Oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, wadium zostanie zwrócone, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
6. Jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni, wówczas wniesione przez niego wadium przepada na rzecz Sprzedawcy i traci prawo do nabycia środka trwałego.
7. Ustna licytacja nastąpi w dniu 15.05.2018 r. o godzinie 08.00 w siedzibie Sprzedawcy p. 110.
8. Procedurę sprzedaży środków trwałych prowadzi Komisja Przetargowa.
9. Licytacja rozpocznie się od wywołania przedmiotu przetargu, ceny wywoławczej, wysokości wadium oraz minimalnego postąpienia.
10. Kwota minimalnego postąpienia nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, po zaokrągleniu do pełnych złotych.
11. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik
zaoferuje cenę wyższą.
12. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim
ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował
najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż środka trwałego, będącego przedmiotem licytacji na rzecz nabywcy.
13. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.
14. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
15. Nabywca otrzyma fakturę VAT za wylicytowany środek trwały.
16. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Zakupiony środek trwały należy odebrać na swój koszt.
17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady sprzedawanych środków trwałych.
18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia licytacji bez konieczności podawania przyczyn.

Prezes Zarządu
mgr Piotr Kopek

Osad z Oczyszczalni Ścieków wywieziony !

Osad z Oczyszczalni Ścieków wywieziony !

W dniach od 18.04.2018 do 20.04.2018 dokonano wywozu wysuszonych osadów ściekowych z hal suszarniczych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie. Był to ostatni etap, trwającego od września ubiegłego roku, procesu zagospodarowania osadu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka „Wod-Kan” oddała do przetworzenia na cele energetyczne 682 tony osadu wysuszonego do poziomu ok 70% suchej masy, co jest wymogiem obowiązującej umowy na dofinansowanie budowy suszarni osadów z NFOŚ i GW.
Spółka, o czym wielokrotnie informowaliśmy w sposób ciągły monitoruje warunki meteorologiczne takie jak kierunek i siła wiatru, wilgotność powietrza oraz ciśnienie, które to wpływają na rozprzestrzenianie się nieprzyjemnego zapachu. Nasze obserwacje pokazują, że w ostatnich dniach, szczególnie o poranku występują warunki atmosferyczne, które sprzyjają swobodnemu rozprzestrzenianiu się substancji złowonnych. Po przeprowadzonych w ostatnich dniach szczegółowych analizach oraz monitoringu różnych części miasta w godzinach porannych i wieczornych przez służby techniczne Spółki z dużą dozą pewności możemy stwierdzić, że wraz z odnotowaniem wzrostu temperatury powietrza, wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach na os. Binków, Słoneczne oraz w rejonie ul. Kolejowej i galerii Olimpia, utrzymujący się przez kilkadziesiąt minut w różnych częściach tych osiedli, a źródło jego pochodzenia jest położone na ul. Przemysłowej.
Pragniemy poinformować, że Spółka dokłada wszelkich starań aby minimalizować emisje nieprzyjemnego zapachu występującą podczas procesów zachodzących na Oczyszczalni Ścieków, które przebiegają bez zakłóceń. Od 9 kwietnia została uruchomiona bariera antyodorowa, która jest rozłożona wokół Otwartych Basenów Fermentacyjnych oraz wzdłuż Słonecznych Suszarni Osadów a dozowane przez nią dezodoranty mają za zadanie neutralizacje nieprzyjemnych związków zapachowych będących wynikiem standardowego procesu oczyszczania ścieków.
Za ewentualne, chwilowo odczuwane w okresie szczególnie niesprzyjających uwarunkowań pogodowych, uciążliwości przepraszamy.

Światowy Dzień Wody w Spółce WOD.-KAN.

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody mający na celu uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. W wielu miejscach na świecie dostęp do wody jest ograniczony lub w ogóle go nie ma. Tak więc powinniśmy w sposób racjonalny korzystać z tego dobra natury. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Światowy Dzień Wody podczas konferencji  Szczyt Ziemi 1992 w Rio De Janeiro. Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem, w 2018 roku brzmi ono „Natura dla wody”.

Wszyscy wiemy, że Spółka Wod.-Kan. jest jedynym w Bełchatowie dostawcą wody dla mieszkańców naszego miasta. Bełchatowianie spożywają wodę ujmowaną z pokładu wodonośnego kredy górnej,  z 8 studni o głębokości 100-150m, wodę o bardzo dobrej jakości, bogatą w składniki mineralne. Parametry bełchatowskiej kranówki nie odbiegają od walorów smakowych kupowanych wód butelkowanych.

Ważnym elementem działalności spółki jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna prowadzona w bełchatowskich szkołach podstawowych i przedszkolach. Od kilku lat realizujemy autorski program  p.n:. „Woda – naturalne bogactwo świata ludzi, zwierząt i roślin”. Składa się on z czterech bloków tematycznych, które są skierowane do najmłodszych mieszkańców Bełchatowa. Jak mówi Piotr Kopek, prezes spółki, chodzi głównie o propagowanie właściwych postaw ekologicznych w codziennym życiu. - Nasz program pozwala  najmłodszym bełchatowianom poznać procesy zachodzące w środowisku oraz ich skutki. Zwiedzając nasze obiekty, dzieci mogą między innymi zobaczyć specyfikę i złożoność technologii uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków – wyjaśnia prezes Kopek.

W marcu i kwietniu placówki oświatowe odwiedzają pracownicy naszego akredytowanego laboratorium prowadząc warsztaty i pogadanki na temat wody i jej racjonalnego wykorzystania. Poprzez obserwację, zabawę i ciekawe doświadczenia dzieci i młodzież uczą się skąd się bierze woda, jak z niej mądrze korzystać oraz w jaki sposób, w postaci oczyszczonego ścieku, oddajemy ją środowisku.

Spotkania z okazji Święta Wody odbyły się m.in. w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Bolka i Lolka oraz Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Bełchatowie

 

http://www.tvbelchatow.pl/wiadomosci/1623,dzien-wody

Wod Kan złożył wniosek o nową taryfę na wodę i ścieki. Ceny bez zmian do 2021 roku !!!

        Bełchatowska spółka „Wod. – Kan.” złożyła, zgodnie z dziś obowiązującymi przepisami, wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” o zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki na okres najbliższych trzech lat. „ Po analizie planowanych przychodów i kosztów działalności spółki do końca 2021 roku zdecydowaliśmy o pozostawieniu opłat za wodę i ścieki na dotychczasowym poziomie. Tak więc jeśli „Wody Polskie” zaakceptują nasz wniosek, to przez najbliższe trzy lata cena wody i ścieków w dalszym ciągu nie ulegnie zmianie, co jest ewenementem w naszym mieście” – powiedział prezes spółki Piotr Kopek. Przypomnijmy, że cena wody w wysokości 4,00 zł netto (4,32 zł brutto) obowiązuje od 01 maja 2013 roku, a cena ścieków 6,75 zł netto (7,29 zł brutto) jest niezmienna od 01 maja 2015 roku.

           Nowa taryfa zakłada odstąpienie od pobierania wyższych opłat za wodę od mieszkańców bloków zasilanych w wodę poprzez hydrofornie. „Teraz wszyscy będą ponosili jedną opłatę w wysokości 4,00 zł netto. Dotychczas mieszkańcy wieżowców mieli stawkę za wodę wyższą o 6 groszy za metr sześcienny od pozostałych odbiorców wykorzystujących wodę na cele socjalno bytowe” – powiedział wiceprezes Piotr Pierzchała. Na nowej taryfie, jeśli zostanie zaakceptowana przez „Wody Polskie”, skorzystają również Wspólnoty Mieszkaniowe, ponieważ łączna opłata abonamentowa za gotowość do świadczenia usług, koszty odczytu i rozliczenia należności od każdego urządzenia pomiarowego, będzie wynosić łącznie 9,00zł netto miesięcznie, a wcześniej opłata ta wynosiła miesięcznie aż 24 zł netto. Odbiorcy indywidualni będą ponosili opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości, bez żadnych podwyżek.

       „Wcześniejszy, trzyletni okres prac nad optymalizacją kosztów w Spółce pozwolił przygotować wniosek taryfowy chroniący mieszkańców Bełchatowa przed wzrostem cen za wodę i ścieki. Systematyczny wzrost opłat jaki miał miejsce do roku 2013 za wodę oraz do roku 2015 w przypadku ścieków, został skutecznie wyhamowany, ku zadowoleniu odbiorców naszych usług – mieszkańców Bełchatowa” – powiedział prezes Piotr Kopek.

        Zgodnie z obowiązującą procedurą nowe taryfy będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia, po uprzednim zatwierdzeniu przez PGW „Wody Polskie”. Do tego momentu obowiązywać będzie taryfa dotychczasowa.

Przetarg na budowę Zamkniętych Komór Fermentacyjnych ogłoszony!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zakład Wodociągów i Kanalizacji„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie ogłosił przetarg na budowę ZKF.
Listę firm chętnych do wybudowania instalacji poznamy w dniu 30.03.2018r. Zakończenie inwestycji planowane jest w drugim kwartale 2020r.

      W dniu 16 lutego 2018r. „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. ogłosił przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: Kontrakt 01 - „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”. Jest to pierwsza z czterech inwestycji Spółki „WOD.-KAN.”, realizowanych w ramach opiewającego na kwotę 31 milionów złotych Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To z punktu widzenia mieszkańców Bełchatowa najważniejsza inwestycja najbliższych lat, która ma wpłynąć na dalszą poprawę jakości powietrza oraz minimalizację odczuwalnych odorów, będących konsekwencją pracy urządzeń na oczyszczalni. Takie działania obiecywaliśmy mieszkańcom i teraz je realizujemy – powiedział prezes Spółki „Wod. – Kan.” Piotr Kopek

    Przedmiotowa inwestycja ma priorytetowe znaczenie dla Spółki, ponieważ prowadzony obecnie proces fermentacji w dwóch Otwartych Basenach Fermentacyjnych (OBF) jest procesem przestarzałym, nie zapewniającym optymalnej stabilizacji osadu, powodującym emisję i rozprzestrzenianie się odorów. Obecnie realizowany proces fermentacji psychrofilowej w OBF-ach, zostanie zastąpiony nowoczesnym w pełni zautomatyzowanym i zhermetyzowanym  procesem fermentacji mezofilowej w dwóch Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych (ZKF),  który przebiegać będzie w temperaturze ok. 36 °C. Tak prowadzony proces stabilizacji osadów metodą beztlenową pozwoli na ujęcie powstającego biogazu i skierowanie go do dalszej przeróbki w celu odzysku energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej, która będzie wykorzystana na potrzeby własne oczyszczalni. Ponadto znacznie ograniczy powstawanie związków złowonnych i zmniejszy uciążliwość odorową oczyszczalni ścieków odczuwalną przez mieszkańców naszego miasta. Taki efekt był odnotowany we wszystkich miastach, które zrealizowały takie inwestycje – powiedział wiceprezes Spółki Wod Kan Piotr Pierzchała.

    Oprócz budowy nowoczesnej instalacji obejmującej Zamknięte Komory Fermentacyjne, Projekt zakłada również modernizację metodą bezwykopową  głównego kolektora sanitarnego Bełchatowa o długości ok. 3 km na odcinku od ul. W. Pileckiego do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na ul. Piotrkowskiej oraz  modernizację również metodą bezwykopową  głównej magistrali wodociągowej o długości 2,5 km na odcinku od Ujęcia Wody na Myszakach do ul. Sienkiewicza. Głównymi  korzyściami wynikającymi z realizacji tych dwóch zadań inwestycyjnych będzie ochrona wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby przed zanieczyszczeniem ściekami, ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej oraz zmniejszenie awaryjności sieci wodno-kanalizacyjnej. Zadania te są bardzo istotne z punktu widzenia poprawy stanu technicznego sieci, stanowiących podstawę bezpieczeństwa dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Bełchatowa - powiedział prezes Spółki „Wod. – Kan.” Piotr Kopek.

   Uzupełnieniem całego projektu jest budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Jasińskiego, Mokrej, Kolejowej i Groszkowskiego. Realizacja tego zadania umożliwi mieszkańcom Aglomeracji Bełchatów podłączenie się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Projekt, którego realizację przewidziano do końca czerwca 2020r. – zgodnie z polityką ekologiczną kreowaną przez Ministerstwo Środowiska – przyczyni się do polepszenia warunków życia i zdrowia mieszkańców Bełchatowa.

Gratulujemy lekkoatletom BKL sukcesów na MPJ

         Bardzo dobre wyniki osiągnęli zawodnicy Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego na tegorocznych  Mistrzostwach Polski Juniorów, które w dniach 9-10.02.2018 r. odbyły się w Toruniu . Mistrzem Polski w biegu na 60 m został Szymon Woźniak. Tytuł Wicemistrzowski w biegu na 200 metrów  wywalczył Filip Chrosta, a z  brązowym medalem zawody w trójskoku zakończyła Julia Grzelewska. Całą trójkę medalistów wraz z ich koleżankami i kolegami spółka „WOD.-KAN.” promuje na billboardach w Bełchatowie w ramach akcji „wspieramy rozwój bełchatowskiego sportu”. Przypomnijmy, że od listopada ubiegłego roku „WOD.-KAN.” jest sponsorem Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego BKL. „Cieszę się z sukcesów młodych lekkoatletów BKL, a ich wyniki pokazują, że grupa trenowana przez Łukasza Mantyka i Dariusza Rybarczyka jest wielce utalentowana i z pewnością jeszcze nie raz da nam powody do dumy. Gratulujemy zawodnikom i trenerom – powiedział Prezes Spółki „WOD.-KAN.” Piotr Kopek

Poniższe zdjęcia zostały przekazane przez BKL.

Wod Kan promuje lekkoatletów BKL

             W przestrzeni publicznej naszego miasta pojawiły się nowe billboardy
z młodymi sportowcami, objętymi wsparciem finansowym przez spółkę Wod Kan. Akcja jest kolejnym etapem realizacji kampanii marketingowej „Wspieramy rozwój bełchatowskiego sportu”, zapoczątkowanej we wrześniu ubiegłego roku. Tym razem przedstawiamy mieszkańcom Bełchatowa młodych i utalentowanych lekkoatletów, trenujących na co dzień w Bełchatowskim Klubie Lekkoatletycznym, pod okiem trenerów D. Rybarczyka i Ł. Mantyka. Co roku ich podopieczni z sukcesami rywalizują o medale na Mistrzostwach Polski różnych grup wiekowych. Żaden inny klub w Bełchatowie nie może pochwalić się takimi sukcesami na arenie ogólnopolskiej, a pomagać im w rozwijaniu talentów to duża satysfakcjamówi prezes spółki Wod Kan Piotr Kopek.  

              Na plakatach promujących program spółki Wod Kan „Wspieramy rozwój bełchatowskiego sportu” prezentują się: Adam Patrzyk (srebrny medalista Mistrzostw Polski młodzików w skoku w dal Biała Podlaska 2017); Julia Grzelewska (brązowa medalistka Halowych Mistrzostw Polski juniorek młodszych w trójskoku Toruń 2017); Oskar Łucki (złoty medalista makroregionu młodzików w biegu na dystansie 200m przez płotki Łódź 2017); Szymon Woźniak (zawodnik kadry narodowej juniorów, brązowy medalista Halowych  Mistrzostw Polski juniorów w biegu na dystansie 60m Toruń2017, srebrny medalista Mistrzostw Polski juniorów w biegu na dystansie 200m Toruń 2017, brązowy medalista Mistrzostw Polski juniorów w biegu na dystansie 100m Toruń 2017, XIV miejsce w Mistrzostwach Europy  juniorów  sztafeta 4x100m Grosetto Włochy 2017); Filip Chrosta (zawodnik kadry narodowej juniorów młodszych, srebrny medalista Mistrzostw Polski młodzików w biegu na dystansie 100m Biała Podlaska 2017, złoty medalista Mistrzostw Polski młodzików w biegu na dystansie 300m Biała Podlaska 2017, rekordzista Polski młodzików na dystansach 100m i 300m, XII miejsce w Europejskich Igrzyskach Młodzieży (Eyot) na dystansie 100m  Gyor Węgry 2017); Aleksandra Dawidziak (srebrna  medalistka Mistrzostw Polski młodzików na dystansie 1000m Biała Podlaska 2017); Maja Matyśkiewicz (srebrna  medalistka Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych na dystansie 60m Łódź  2017, złota medalistka czwórboju lekkoatletycznego o Puchar Nestle Cup - Szukamy reprezentantów kraju Warszawa 2017).